is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden van het vroegere gebruik van het lichaam in den dienst der wereld. In het laatste had God een mishagen; in het eerste heeft Hij een welbehagen: het is Hem aangenaam (tüxpe/TTo;). Men verbinde de £ niet met 7rxpx<rTij<jxi, maar met eCixpeerrov (vgl. Ef. 5:2). — De laatste woorden van het vers stellen den uitwendigen eerodienst van het Oude Verbond tegenover den geestelijken van het Nieuwe, hetgeen sommige uitleggers er toe gebracht heeft, \oyiKviv door „geestelijk" in plaats van „redelijk" te vertalen, naar analogie van 1 Petr. 2: 2. Echter zouden wij dan jtviuuxtm^v verwachten. Calvijn stelt „redelijk" tegenover de bijgeloovige praktijken der Heidenen; Grotius tegenover de redeloosheid der offerdieren; Weiss tegenover den eeredienst als opus operatura. Men geeft zich bij deze verklaringen niet genoeg rekenschap van i>/*üv. !) Dit pron. is de verklaring van \oyutv: de eeredienst, die redelijkerwijze aan de zedelijke premissen van het door u beleden geloof beantwoordt. 2) — Op de vraag, of Paulus, door het geheele leven een eeredienst te noemen, eiken eigenlijk gezegden cultus wil uitsluiten, moet het antwoord met het oog op 1 Kor. 11—14 b.v. ontkennend zijn. De uitwendige cultus heeft echter iu zijne oogen alleen in zoover waarde, als hij tot den redelijken eeredienst opleidt. Een cultus, niet op persoonlijke toewijding aan God aangelegd, is op christelijk standpunt onredelijk. — Maar welk gebruik moet de geloovige dan van zijn lichaam maken? Het antwoord geeft vs. 2.

Vs. 2: »en wordt deze eeuw niet gelijkvormig 3), maar wordt hervormd 4) door de vernieuwing uws 5)

1) Hoewel aan den anderen kant de nadruk, dien Steinmeyer op dit vuOv legt, ongewettigd ie.

2) Böhmer verklaart: overeenkomstig het gebod {Myo£)\ de „logische" godsdienst is dus de ware „dekalogisehe"!

3) Text. ree. NBLPIt.: ; ADFG: trva-xinxTi^ea-ixi.

4) Text. ree. BLPIt. Syr.: fiera/.loptpovtrie; NADFÖ:

5) A B D F G laten vfxuv weg, dat in text. ree. en bij de andere cod. gevonden wordt.