is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet hooger denke dan men behoort te denken, maar er op bedacht zjj, dat hij zich matige, ieder naar de mate des geloofs, die God hem toegedeeld heeft."

De geloovige moet allereerst zichzelven beperken; zijn werkzaamheid regelen niet naar eigen lust en eerzucht, maar naar den wil Gods. Dit is de eerste toepassing van het vs. 1, 2 gestelde beginsel; vandaar „want". — De apostel mocht zoo spreken op grond van de hem gegeven genade, zijn apostelschap. In Aêyu ligt meer autoriteit dan in ttxpxkx>.5> van vs. 1. Niet zonder reden herinnert Paulus hier aan zijn roeping (vgl. H. 1: 1—7), want hij schrijft aan een gemeente, die niet door hemzelven werd gesticht. — Over Van Manen's verklaring van txvt) tö> ovti h ufcïv zie men H. 1 : 7. Baljon e. a. ') lezen: -kmti tü ovti t! êv u,uïv. Moet men soms, in verband met de verschillende gaven en ambten, denken aan een ieder, die eenige functie bekleedde, en vond de uitdrukking misschien haar aanleiding in des apostels afwezigheid ? — 'TmpQpovtT»: zijne gedachten al te hoog laten gaan. De juiste maat is aangewezen door: o liT QpovsTv. Baljon verwerpt Holwerda's lezing: 7txvti tü u7repé%cvti èv öpïv, py cppovdv irxp' 3 Sf7 (ppoveTv; hij houdt irxp' o 3el (ppoveïv voor een glosse van een lezer, die uirepQpoveïv wilde verklaren. De geloovige mag niets meer willen zijn dan hij naar de roeping Gods zijn moet. Let op de woordspeling: Qpsveïv ek ro auQpoveh: men denke zoo, dat men bescheiden de gestelde grenzen ziet. — Het richtsnoer dezer vrijwillige zelfbepaling is de mate des geloofs, die aan een ieder gegeven is. Meyer en Luthardt denken aan de meerdere of mindere kracht van het geloof; echter wordt de verscheidenheid der gaven hierdoor niet bepaald. Godet neemt ■Kinrmt; als gen. qual. en verklaart de uitdrukking zoo, dat de verschillende gaven

1) In de aanteekeuingen bij de Syn. Vert. lozen wij b.v. „misschien stond hier oorspronkelijk: die onder u iets ia". Prins zegt in het Theol. Tijdschr. Tan 1875, dat de emendatie hem door Van Hengel werd medegedeeld. OoSBT/JoaKBB, Romeinen. 34