is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mathematische term, de juiste verhouding aanduidend^ Het geloof? Maar van wicn? *) Origenes, Chrysostomus, Meyer, Hofmann e. a. antwoorden: zijn eigen geloof. Hij moet bij zijn spreken de maat van het vertrouwen, door den Geest in hem gewerkt, niet overschrijden, zich niet door eigenlief e laten verleiden om zijn inspiratie door raenschelijke bijvoegselen te bederven. Maar had er dan niet airoü bij rnrrew moeten staan? En ware het dan niet beter geweest, „openbaring" in plaats van „geloof" te schrijven? Anderen nemen „geloof" in objectieven zin, zooals wij spreken van het christelijk geloof, fides quae creditur. De profeet moet de „regula ficlei", de „prima religionis axiomata (Calvijn)me over het hoofd zien. Maar „geloof" beteekent in het N. . niet „de leer". Men denke aan het geloof der gemeente, het geloof der hoorders. Zie 1 Kor. 14 : 29 en 1 Kor. lo : 1-3. Naar dat geloof, dat ongetwijfeld subjectief is, maar op een objectieven grondslag rust, moet het woord der profetie zich richten; anders is het valsche profetie, uit valsche openbaring voortkomende.

Vs 7 ® is iedere bediening in dienst der gemeente.

Men is daarbij tegenover de gemeente verantwoordelijk, hetgeen met een profeet niet het geval is. Waarschijnlijk wordt een praktisch ambt bedoeld (in 1 Petr. 4: 11 staat faro», tegenover hxXslv), het ambt van presbyter en c ia en. ver ,1e presbyters (oudsten) of opzieners zie men Hand. 11 :ó ; 14:23; Fil. 1:1; 1 Tim. 3:1 v.; Tit. 1 : 6 v. Zij hadden het bestuur en het opzicht over de gemeente. Tot leeren schijnen zij oorspronkelijk nietofficiëel verplicht te zijn geweest. Langzamerhand echter werd het leerambt met het opzienersambt verbonden; vgl. Ef. 4:11; 1 Tim. 3:2; 6:17; Tit. 1. 9. _ Over de diakenen of armverzorgers zie men Hand.

n Gunkel (Die Wirkungen des heiligen Geistes', S. 22) combineert vs. 6 met h 8 op deze wijief De mate der begaafdheid van iederen Chnsteu « afhankelijk van de hem door God toegemeten mate de» geloof».]D.

v». 6 met betrekking tot de profetie, de voornaamste gave, herhaald, omdat

deie een bijzonder krachtig geloof onderstelt.