is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„er voor houden" (Fil. 2:3), en vertalen: de anderen voor beter houden dan zichzelven. Liever neme men fyeTaóat in zijn oorspronkelijke beteekenis van „leiden": de anderen vóór zich leiden, de anderen doen voorgaan.

Vs. 11: „in den ijver niet traag; van geest vurig; van de gelegenheid ') gebruik makende

Op het eerbetoon volgt de bereidwilligheid om elkander van dienst te zijn; daarin zij men niet traag. Een vuur brande in onzen geest. Met „geest" wordt de menschelijke geest bedoeld, maar zooals die doordrongen is van en levend gemaakt is door den Geest van God. — He uitdrukking rcji xxipü SfluAfJst/Tf? klinkt vreemd, maar komt ook in het gewone grieksch (vgl. xcup^i Kxrpsósiv, zie Meyer) en in het latijn tempori servire, Cicero) voor. Juist het vreemde kan de aanleiding geweest zijn, dat men ze door een meer gewone uitdrukking heeft vervangen. 2) „Dient den Heer" is te midden van al die bijzondere vermaningen ook wel wat algemeen. Men zou het aldus kunnen opvatten: dient de menschen zóó, dat gij altijd den Heer en de zaak des Heeren in het oog houdt. Maar dan moet er juist het voornaamste bij gedacht worden. „Dient de gelegenheid", „schikt u naar de behoeften van het oogenblik" past beter in het verband. De ware ijver rekent met de tijden en de gelegenheden, zonder zich aan de menschen of de omstandigheden op te dringen; zie Schlatter.

Vs. 12: „in de hoop u verblijdende, in de verdrukking geduldig, in het gebed volhardende;"

I)e vurige toewijding van vs. 11 is onmogelijk zonder blijdschap. Geen blijdschap, die zoo sterk maakt als de blijd-

1) Text. ree jtAGELF min. It. Syn.: tui Kupia; DFÖ: ra xxipu.

2) Zie ook Doedes, Verhandeling over de tekstkritiek dea Nieuwen Verbonds, 442 v.