is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cotorie-geest, de wrange vrucht van eigenwijsheid. Zij is

ontleend aan Spr. 3:7. „

In vs. 17 spreekt Paulus weder over de liefde tot vijanden ,

de hoogste liefde, waarbij hij niet slechts de vijandige wereld, maar ook de onwelwillendheid, de onrechtvaardigheid, de jaloerschheid, den haat in de gemeente zelve in het

oog heeft.

Vs. 17—21.

De liefde overwint door verdragen (vs. 17—19) en weldoen (vs. 20, 21).

ys> 17 19: „niemand kwaad met kwaad vergeldende,

het goede behartigende voor het oog van alle menschen; 18 indien het mogelijk is, voor zoover het van u afhangt, met alle menschen vrede houdende; 19 uzelven niet wrekende, geliefden, maar geeft den toorn plaats; want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heer.

Er is een nauw verband tusschen de zelfverloochening, waarvan in de vorige verzen sprake is, en de vergevende liefde; daarom gebruikt de apostel in vs. 17 een part: de wraak is dikwijls het gevolg van gekwetsten trots. - Maar waartoe het tweede voorschrift (vgl. Spr. 3:4, volgens de Sept.)? Misschien omdat juist de zorg voor het goede de booze gedachten uitsluit. 'Evtoru» v liangt

natuurlijk af van vptmópmm, en niet van gelij

Hofmann wil. Het moet in den handel en wandel van den geloovige, zelfs jegens tegenstanders of vijanden, zoo zonneklaar blijken, dat alleen liefde tot het goede hem bezielt, dat niemand een ander motief bij hem durft onderstellen. T ,.

Vs. 18. Deze welwillendheid is vanzelf vreedzaam. „Indien

het mogelijk is" slaat op anderen; „voor zoover het van u afhangt" op onszelven. Ook wanneer wij anderen niet van hun