is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van u te wreken enz. „Zoo dan" wil zeggen: Gij moogt uzelven niet wreken, bijgevolg zoo gij uwen vijand kunt weldoen, doe het; want door het niet te doen, zoudt gij reeds uzelven wreken. — De vermaning is ontleend aan Spr. 25:21, 22. Sommigen meenen, dat men den booze, door hem wel te doen, aan de straffen Gols blootstelt, maar dan had niet mogen ontbreken de bijvoeging „zoo hij zich niet bekeert" of iets dergelijks, anders ware het een zeer vreemd motief voor de christelijke liefde. Evenmin laat het volgende vers een dergelijke verklaring toe. De apostel zegt fijn ironisch: Wilt gij u wreken? Goed. Overlaad uwen vijand met weldaden. Daardoor zult gij hem een heilzame pijn veroorzaken, schaamte en berouw over hetgeen hij jegens u deed. „Kolen vuurs" duiden bij de Arabieren en bij de Joden „brandende pijn" aan; de gedachte van „versmelten

(verzachten) is uitgesloten.

Vs. 21. Wanneer men kwaad met kwaad vergeldt, laat men het kwade triumfeeren. De ware overwinning over het kwade bestaat hierin, dat men de vijandschap tot liefde maakt door kwaad met goed te vergelden. Dan triumfeert het goede over het kwade.

III.

Het leven van den geloovige in de burgerlijke

gemeenschap.

H. 13 : 1—10. 1) ZESENTWINTIGSTE STUK.

H. 13: 1—10.

Volgens Meyer e. a. ontbreekt het verband tusschen dit hoofdstuk en het vorige. Volgens Tholuck gaat de apostel

l) In H. 13 zijn volgens „Veriairailia" drie fragmenten, die niets christelijks hebben: v». 1—7» 8 —10 en 11 14*