is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen algemeenen regel volgt de bespreking van de beide gevallen. De versindeeling is niet correct: het begin van vs. 4 behoort bij vs. 3. — Het is mogelijk, dat iemand, die het goede doet, onder de jurisdictie van een onrechtvaardige wet komt, maar dan wordt het goede niet aangezien voor iets goeds en dus ook niet als iets goeds gestraft. — De lof, waarvan Paulus spreekt, bestaat in de algemeene achting, welke men geniet, of in de eervolle betrekkingen, waartoe men geroepen wordt. — Vs. 4®. De overheid is een Goddelijke instelling, ten gerieve van eiken burger.

Vs. 4b. Het andere geval. Qopelv (frequentatief van (pépeiv) beteekent: gewoonlijk dragen, en wordt daarom van kleedingstukken of wapenen gebruikt. Het zwaard (ftx%supx, in onderscheiding van , den ponjaard), overeenkomende met onze sabel, werd als symbool van de macht over leven en dood (jus vitae et necis) voor de overheidspersonen uit gedragen. Men heeft beweerd, dat Paulus hierbij alleen de macht om te straffen, niet de macht om met den dood te straffen, bedoeld heeft, waartegen moet opgemerkt worden, dat de straf met het zwaard niet kan uitgesloten zijn, wanneer het zwaard het recht om te straffen aanduidt. — Het slot van vs. 4 loopt parallel met het begin van het vers. "ExSixo; ek Spyvv eig. een wreekster tot toorn, een wreekster, die den toorn Gods over den misdadiger doet komen.

Vs. 5: „ Daarom is het noodig zich te onderwerpen *), niet alleen om de straf, maar ook ter wille van het geweten."

De geloovige is der overheid onderdanig niet slechts uit vrees voor straf, maar ook omdat zijn geweten haar Goddelijk recht erkent. — Vooral met het oog op het toenemend bederf van den heidenschen staat was deze herinnering niet overbodig. Door het noemen van het geweten werd aan de gehoorzaamheid stilzwijgend een grens gesteld.

1) DEFO laten avxyxy weg en leien: vrorarirerHe.