is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal hem getrouw maken in het nakomen van al zijn andere verplichtingen. — Hofmann denkt bij tov 'irspov: vijxov-, wie liefheeft, heeft de andere wet vervuld. Alsof de liefde een gebod was naast andere geboden! - Het perf.

wijst aan, dat de liefde de vervulling van alle plichten in

zich sluit. Vgl. Gal. 5 :14.

Vs. 9, 10: „Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gjj zult niet begeeren1), en welk ander gebod ^er zij , wordt in dit woord samengevat, namelijk 2): Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven. 10 De liefde doet den naaste geen kwaad; zoo is dan 3) de liefde de vervulling der wet."

Paulus noemt alleen de geboden der tweede tafel, omdat hij zich strikt aan zijn onderwerp houdt. In vs. 10 ligt een zinspeling op den negatieven vorm van deze geboden. Voorop gaat het 7de gebod, evenals in Mark. 10:19; Luk. 18:20, Jak. 2:11, in de Sept. en bij Philo, volgens Hofmann omdat Paulus den voorrang wil geven aan de verhouding van man en vrouw boven de andere verhoudingen. Meyer meent, dat de apostel eenvoudig zijn handschrift van de bept. gevolgd heeft; Weiss (zie Otto) beweert, dat deze orde destijds de traditioneele was. „Gij zult geen valsche getuigenis geven is onecht. Met „en welk ander gebod er zij wordt de optelling gesloten. „Gij zult niet begeeren" wordt genoemd, omdat het het beginsel aanwijst, hetwelk tot de overtreding van alle andere geboden leidt. De liefde roeit de begeerlij heid uit en vervangt ze door welwillendheid. — Ewp* staa niet gelijk met ieder gebod beschermt den naaste uit

een ander oogpunt dan het voorgaande gebod. e ïj-

1) Text. ree. KP voegen er aan toe: ov ^vlofj.xfTv^TUc.

2) Bïö It. laten ev tu weg.

3) D F G It. lezen Je in plaats van ovv.