is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken, heeft Jezus in zichzelven de tegenstelling. van leven en dood teniet gedaan. De Heer van dood en leven is ook Heer van dooden en levenden. De eenvoudigste het best in het verband passende lezing is: Hij is gestorven en levend geworden. Het woord „opgewekt is er tusschen gevoegd ter wille van den overgang van het eene tot het andere. De lezing „heeft geleefd, is gestorven en «Pgewek ontstond uit de meening, dat Jezus' aardsche even \f moest worden om het aardsche leven der geloov.gen met het zijne in verband te brengen, hetgeen toch geenszins nood2J» is, aangezien de verrezen Heer alle macht met in den hemel maar ook op de aarde ontving (Matth. 28 . 18) als de Verheerlijkte heerscht Hij over de levendenmet krachtens zijn leven hier beneden Men verlgke E^ 4 10 Hetzij de geloovige leeft of sterft, hij blijft met Christus verbonden, die de eenige Heer, en daarom ook de eenige

Rechter is.

Vs. 10: „Maar gij, wat oordeelt gij uwen broeder? of ook gij, wat veracht gij uwen broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus ) verschijnen."

Niet de broeder, maar allee» de Heer heef. het rech,J te oordeelen. De eerste .raag is tot een zwakke de^de tot een sterke gericht. In de veraclmng ligt eenoorded (vandaar: ook). Allen, met nachnk vooraan J<obo • zeet wel dat de geloovige „niet zal komen in het oordeel maar beteekent niet, dat hij niet voor den ™chte™toel zal

verschijnen (2 Kor. 5 : 10; vgl. Rom. o : 9—11, 1 ■ • > Joh 12 • 48). De meeste HSS. hebben „rechterstoel van bod WH hebben daarbij dan te denken aan de Goddelijke rechtbank, Hin Christus al's vertegenwoordiger Gods zitting zal hebben.

1) Text. ree. LP Syr.: tov Kp^rou-, al de andere cod.: rov 9eou,