is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nooit toch lezen wij, dat God Zelf op den rechterstoel zal zitten. Of is deze lezing misschien uit het volgende afgeleid ?

Vs. 11,12: »Want er staat geschreven: Zoowaarachtig Ik leef, spreekt de Heer, voor Mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God prijzen. 12 Zoo J) zal een ieder onzer voor zichzelven rekenschap geven 2)."

Paulus citeert in vs. 11 Jes. 45: 13, waar wij lezen, dat alle schepselen in het laatste der dagen Gode eer zullen bewijzen. Dit onderstelt het oordeel, dat allen aan Gods voeten nederwerpt. Leest men aan het einde van vs. 10 „van Christus" en niet „van God", dan moet men aannemen, dat de apostel de profetie van Jehova's laatste koninklijke openbaring in Christus vervuld ziet (vgl. Fil. 2:10, 11). — De hebr. tekst heeft: Ik heb gezworen bij Mijzelven. Paulus vervangt dit door een formule, die wij dikwijls in het O. T. vinden (Num. 14:21, 28; Deut. 32 : 40 enz.). De woorden „spreekt de Heer" zijn een bijvoeging van den apostel. In plaats van „zal bij Mij zweren" staat „zal Mij prijzen" 'El-oftoXoycïtrQxi c. dat. beteekent „prijzen" (H. 15 : 9; Matth. 11:25; Luk. 10:21 enz.), c. acc. „belijden". „God" is een omschrijving voor „Mij" (bij Jesaja).

In vs. 12 past Paulus op een ieder in het bijzonder toe wat hij van allen in het algemeen heeft gezegd. Had hij vroeger gezegd: oordeel uwen broeder niet, want God zal hem oordeelen, nu luidt het: oordeel uzelven, want God zal u oordeelen. — Volgens de gewone lezing wordt tü oeü aan het einde van het vers herhaald, om het rechtvaardig oordeel Gods te stellen tegenover het oordeel der menschen. Misschien echter is het een bijvoeging op grond van het vooraf-

1) BDF8P Syr>ch laten ouv na xpx weg (text. ree. en de andere cod. hebben het).

J) BFG laten ru flew weg en vervangen (evenals D) Surei door xnoiairti.

.