is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voorkeur. „Maar" ziet dan op vs. 14», terwijl het tweede gedeelte van vs. 14 een soort van tusschenzin wordt. Aura-rat duidt aan het smartelijke, bittere gevoel, dat de zwakke bij zichzelven waarneemt, wanneer hij den sterke alles ziet eten. Hij loopt gevaar, zich te ergeren en in zijn oordeel over hem onbillijk te worden. Gij wandelt niet meer naar de liefde, te weten: wanneer gij zoo handelt. De volgende waarschuwing is zóó sterk, dat men er bijna toe komen zou, hier reeds te denken aan de zonde, welke de zwakke bedrijft, wanneer hij den sterke navolgt en zijn geweten verkracht: vgl. vs. 20. Dit komt echter eerst later. De droefheid zal niet op hetzelfde oogenblik tot navolging leiden. Wél kan daarin een verzoeking liggen. Of men moet veronderstellen, dat alleen het verbreken der broederbanden wordt bedoeld. — Treffend is het krachtige asyndeton en de tegenstelling: verderf hem niet, voor wien Christus gestorven is. Ook hier is de idee van een liefdemaaltijd de beste illustratie. — Bij het hoofdargument van vs. 15b komen in vs. 16—18 eenige secundaire overwegingen.

Vs. 16: „Dat dan het goede, dat gij1) hebt, niet gelasterd worde."

Wat is dit goede? Meyer antwoordt: het koninkrijk Gods, de Wette: het geloof; Luther: de christelijke leer; Philippi: het evangelie; Hofmann: het voorrecht van den Christen boven den niet-Christen; Weiss, Reuss, Luthardt: het bezit van het heil. Het lasteren wordt dan toegeschreven aan de ongeloovigen. Op zichzelf is deze verklaring wel aannemelijk. Alleen zou men dan bij lasteren -jtto tov (door degenen, die buiten zijn) of iets dergelijks verwachten. Liever denken wii aan de zwakken: vgl. &{tav, in verband met 5 ««

van vs. 15. Zie ook 1 Kor. 8:9; 10:29, 30, waardoor tevens het bezwaar wederlegd wordt, dat (3kmQuium» te

1) DEE8 It. Syrsoh >j(xwv in plaats van v/tav.