is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw broeder zich stoot of ergert, of waarin hg zwak is 1)."

De sterke moge onthouding voor iets vernederends houden, het is veeleer prijzenswaardig, zijn vrijheid aan de liefde ten offer te brengen. — Michelsen leest /ttijSs h, terwijl hij xpèx en olvov schrapt. Baljon laat vóór sv $ weg (goed is, noch vleesch te eten, noch wijn te drinken, terwijl uw broeder zich ergert). Weiss wil er het algemeen begrip „genieten" bij gedacht hebben. Men kan ook iroielv rt onderstellen. — Van de laatste drie werkwoorden van het vers doelt het eerste op de krenking van het hart des naasten tengevolge van een houding, die hij afkeurt; het tweede ziet op de zonde, die men hem laat begaan door hem te brengen tot een handeling, die zijn geweten veroordeelt; het derde op de zwakheid des geloofs, waaruit zoowel het eene als het andere voortvloeit, en welke de moeder kan zijn ook van andere zonden. De lezing huTreÏTctt in plaats van itfouMttTti is foutief. Het weglaten van de twee laatste werkwoorden in N A e. a. berust waarschijnlijk op een vergissing (zie Weiss).

Vs. 22, 23 bevatten de slotsom en het kort begrip van het geheele hoofdstuk. Vs. 22 heeft betrekking op de sterken-, vs. 23 op de zwakken.

Vs. 22, 23: „Hebt gij geloof2), heb dat bij uzelven voor God. Zalig hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij goed acht! 23 Maar die twijfelt, is veroordeeld, zoo hij eet, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat men niet uit geloof doet, is zonde 3)."

Ev iriartv ixeit neme men concessief en niet vragenderwijze.

1) N P: MiTtirxi in plaats van xpoa-xoTTtij 8AC Syrsch laten y 7KxvSxki%eTui >) airStvei weg.

2) nabc: >»v vóór

3} L 200 min. Syr., de Lectionaria en sommige kerkvaders hebben Uier het slot van den brief (H. 16 : 25—27). G g laten een ruimte open In A P vinden ■wij de drie verzen zoowel hier als aan het slot van den brief.