is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenbelang of zelfzucht; maar ook: hem ten goede. Paulus bedoelt het laatste. Zoo sticht men elkander. De beste illustratie van dit voorschrift was het leven van Paulus zelf: vgl. 1 Kor. 10:32, 33.

Ys. 3. Het voorbeeld van Christus is voor de geloovigen „wet"; vandaar k»i ■yxp. Christus heeft nooit zichzelven gezocht of gespaard. Integendeel, boven zijn leven kan men schrijven: Ps. 69: 10. Het lijden voor Gods zaak, waarover die psalm handelt, is in Jezus „vervuld". Sommigen voegen de aanhaling zonder meer in het redeverband in. Grotius geeft deze omschrijving: Maar Hij heeft gedaan, gelijk geschreven is; vgl. Joh. 13 : 18.

Vs. 4—6: „Want alwat te voren geschreven is1), is tot onze leering geschreven 2), opdat wij door de volharding en door3) de vertroosting der Schriften de hoop 4) zouden hebben. 5 De God nu der volharding en der vertroosting geve u onder elkander eensgezind te zijn naar Christus Jezus 5), 6 opdat gij eendrachtig uit éénen mond den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus verheerlijken moogt."

Vs. 4 kan aldus omschreven worden: Wij mogen dit psalmwoord op Christus en op onszelven toepassen , omdat de geheele Schrift dienen moet om ons te leeren en te versterken. Men leze de eerste maal rrpoeypxQy, en den tweeden keer êypx<P>u Het licht, dat de Schrift over alle dingen doet opgaan, geeft ons kracht om vol te houden, en wèl om zulks getroost, met goeden moed, te doen. Hetzij men herhale of niet, zoowel i)7ro^ov>i als 7rxpxK^ti<ji? is afhankelijk van tuv •ypa.cpüv: beide worden door de Schriften gewekt. Zoo

]) B It.: eypxQii in plaats van rpoeypmtpl. B voegt er Tmru aan toe. ï) Text. ree. ALP: vpoey pzQt in plaats van eypx^if.

3) I) E F G P laten het tweede Six weg.

4) B laat op eAtiSx rolgen tij? xxpxk^rsuf.

5) Text. ree. B I) E O Ij It.: Xpirrov I»o-oi/v; N A C F P Syr.: lyaovv XptTTov.

37*