is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOT.

H. 15:14—16:27.

Het leerende en praktische gedeelte der verhandeling is geëindigd. Aan het slot komt het weder uit, dat wij inderdaad een brief voor ons hebben. Van H. 1: 16 droeg hij meer het karakter van een verhandeling. De overeenstemming van het slot met de inleiding (H. 1 : 1—15) valt in het oog. De apostel verontschuldigt zich over de vrijmoedigheid, waarmede hij de Christenen te Rome geschreven heeft, en doet daarbij een beroep op zijn eigenaardige zending (vs. 14 16); vgl. H. 1 : 14, 15. Hij bericht wat hem tot dusver in het Oosten heeft opgehouden; vgl. H. 1 :11—13. De groeten in het eerste deel van H. 16 beantwoorden aan H. 1:7, terwijl de doxologie aan het einde van dat hoofdstuk aan H. 1:1, 2 herinnert.

De volgende deelen zijn te onderscheiden: le H. 15:14—33: mededeelingen van persoonlijken aard, over zijn brief, over zijn werk in 't algemeen, over zijn aanstaand bezoek te Rome en over z.jn reis naar Jeruzalem.

2e H. 16:1—16: aanbeveling; groeten van den apostel en van de gemeenten.

3e H. 16;17—27: waarschuwing, opdracht, slot.

DERTIGSTE STUK.

H. 15:14—33.

Mededeelingen van persoonlijken aard. Allereerst over het onderwerp van den brief: vs. 14—16. Vs. 14, 15: „Doch ook ik zelf, mgne broeders! ben