is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten uwen opzichte overtuigd, dat ook gij zelf1) vol goedheid zijt, vervuld met alle2) kennis, in staat om ook elkander3) te vermanen. 15 Maar ik heb u, broeders 4)! vrij stout5) geschreven, als wilde ik tot zekere hoogte u deze dingen in herinnering brengen, naar mate van de genade, mg door fi) God gegeven

„Mijne broeders" duidt aan, dat wij tot den briefvorm zijn teruggekeerd. Ook ik zelf, al heb ik u geschreven gelijk ik u geschreven heb. Hij heeft dat niet gedaan, omdat hij geen vertrouwen stelde in het geestelijke inzicht zijner lezers; hij wil op hun goede eigenschappen niets afdingen. Kx) auroi correspondeert met m) xbtic. Hunne goede eigenschappen zijn zoowel moreel als intellectueel. „Goedheid" d.i. praktische voortreffelijkheid, degelijkheid van karakter, rijpheid van geestelijk leven Behalve deze hadden zij overvloed van christelijke kennis, van alle soort (ttüvx yvrnic). Leest men rij,- ywvtuz, dan beteekent dit al de geestelijke kennis, die een gemeente kan en moet bezitten. In 1 Kor. 1 :5 worden alleen de gaven van de tweede soort genoemd. — Omdat de gemeente te Rome in het bezit was van die kostelijke gave, konden hare leden elkander {x\\vitovc) ook stichten en vermanen. Kxl: ook, of: zelfs (zelfs zonder hulp van een vreemde). Deze verklaring aangaande de gemeente wederlegt het gevoelen van Mangold, Reuss, Sabatier, dat Paulus onzen brief zal geschreven hebben om de lezers van hunne wettelijke opvattingen af te brengen en voor de zijne te winnen. Baur leert, dat een later schrijver met H. 15 en 16, en speciaal met deze woorden, den ongunstigen indruk

1) DEFG It. laten kxi xvrot weg.

2) t<BP lezen r>); vóór yvurewe

3) L Syr.: «AAou; in plaats van

4) «ABC laten weg.

6) AB: T0Aft>)f0rep«5 in plaats van roAi-itipoTipov.

6) Text. ree.: viro j NB F: cevo.