is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde verzachten, dien de brief bij de Joden-Christenen te Rome moest teweeg brengen, waartegen pleit, dat de gemeente wel vergevorderd kon zijn in kennis en geestelijk leven, zonder dat daarom een brief als deze overbodig was. Natuurlijk kan Paulus niet aldus hebben geschreven, wanneer het geloof der gemeente een ander was dan het zijne. Niet alle leden zullen zoo hoog hebben gestaan; bedoeld is de gemeente in haar geheel, in wier midden wel leeraars en profeten waren,

die ze konden leiden.

Vs. 15. Ai duidt een tegenstelling aan. ToKimpirspov, stoutmoediger dan het tegenover zulk een gemeente als de uwe behoorde. De herhaling van „broeders" heeft iets hartelijks. _ Meyer, Weiss e. a. voegen xiro t*épou$ (ten deele) bij het voorgaande: ik heb u ten deele vrij stout geschreven, hetgeen dan zou slaan op plaatsen als H. 6: 12, 13; 8:9;

11:17 24; 13:13, 14. Maar verschillen deze plaatsen

zóó van het overige van den brief, dat een bijzondere verontschuldiging daarvoor noodig is? Hofmann meent, dat Paulus met „ten deele" het fragmentarisch karakter van dezen brief wil aanduiden. Inderdaad is van geen brief de inhoud zoo weinig fragmentarisch als van dezen brief. Misschien kan xtto népcug de restrictie van sirxvxninvvi<ntuv zijn: niet om u nieuwe dingen te leeren, maar om u de oude tot zekere hoogte in herinnering te brengen. Meent men, dat deze constructie door de plaatsing van xtto u'spout; vóór u? wordt uitgesloten, dan is de verklaring van Weiss de juiste.

Het optreden van Paulus is niet eigenmachtig en willekeurig; het is een gevolg van zijn roeping, van de hem geschonken genade. Hij is apostel der Heidenen. Men kan aarzelen tusschen ütó (door) en xxé (vanwege); het eerste duidt eene meer onmiddellijke tusschenkomst Gods aan.

Vs. 16: „opdat ik een dienaar van Jezus Christus bij de Heidenen *) zij, de heilige bediening van

1) B laat tif tol sSm weg.