is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldus: „Ik heb mij, als apostel der Heidenen, in dezen brief verscheidene malen sterker moeten uitdrukken dan tegenover joodsch-christelijke lezers behoorlijk scheen, maar ik moest opkomen voor de rechten van hen, wier apostel ik ben." Maar wat geeft ons het recht, TokwpÓTepcv (stouter, krachtiger) alleen te laten slaan op enkele deelen van den brief, welke betrekking hebben op de roeping der Heidenen' Uit het verband van vs. 15 met vs. 14 volgt, dat Paulus aan het onderwijzend karakter van den brief dacht. Ook vs. 16 20 leert duidelijk, dat de geheele brief bedoeld wordt. Weizsacker merkt bovendien zeer terecht op, dat de brief een vrucht is van des apostels roeping als apostel der Heidenen, niet van zijn recht om hun zaak bij Joden-Christenen te bepleiten, — Volk ra ar bedoelt hetzelfde als Mangold, maar geeft een andere verklaring. Volgens hem wil Paulus zeggen: „Ik vergeet volstrekt niet, dat ik alleen apostel der Heidenen ben, en ik wil mij geenszins opdringen aan een gemeente, die, als van joodschen oorsprong, niet tot mijn gebied behoort. Daarom heb ik u tot dusver ook niet bezocht, omdat ik niet wil bouwen op een fundament, dat door een ander gelegd is. Maar thans geen plaats meer hebbende in het Oosten, ga ik naar Spanje, en zal ik u in het voorbijgaan bezoeken." Meer vernuftig dan waar. Deze opvatting is in strijd met „naar mate van de genade, die mij gegeven is". Paulus had dan liever moeten zeggen: ondanks die taak, die mij aangewezen is. Bovendien zegt de apostel niet, dat hij de gemeente te Rome tot dusver niet bezocht heeft, omdat zij van joodschen oorsprong is, maar alleen omdat hij verhinderd werd. Lucht ontleent een argument tegen de echtheid van dit stuk aan Xcnoupyó; (in plaats van «jrasraAa;) ; de schrijver wil de gevoeligheid van de Christenen uit de Joden sparen, door den titel van apostel weg te laten. Maar al ontbreekt het woord apostel, toch verandert dit niet veel aan de zaak. De omschrijving dient om de zaak voor de Christenen te Rome te verduidelijken.

Het werk van Paulus is, wat het Oosten betreft, volbracht;