is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het was rijk gezegend; nu komt het Westen aan de beurt (vs. 17—24). De samenhang met het vorige valt in het oog.

Blik op het werk van den apostel in het verleden en in de toekomst: vs. 17—24.

Vs. 17 —19: „Ik heb dan roem ') in Christus Jezus met betrekking tot den dienst van God. 18 Want ik zal mij niet verstouten iets te zeggen2), dat Christus niet door mg tot gehoorzaamheid der Heidenen gewerkt heeft, in woord en in daad, 19 in kracht 3) van teekenen en wonderen, in kracht van den Geest van God4), zoodat ik de verkondiging van het evangelie van Christus volbracht heb van Jeruzalem en de omliggende streken tot Illyrië toe;"

„Dan", omdat ik apostel der Heidenen ben. Wanneer men r>jv vóór xxu%vtoiv leest, moet men vertalen: dezen roem; laat men ti>k weg, dan komen de laatste woorden van het vers meer tot hun recht. Tx trpo$ tov óeóv (wat op God betrekking heeft) schijnt een technische term te zijn (Hebr. 2:17; 5: 1 enz.), aan hetzelfde gebied ontleend als Upovpyeiv, Xenovpyói, 7rpoirQopx, De woorden ,.,in Jezus Christus" leeren

ons, van welken aard de roem van Paulus is. Iemand, die zoo roemen kan, mag ook Tc^wpórepov schrijven. — Om zijn apostolische roeping te bevestigen, wijst Paulus verder op het karakter (vs. 18, 19*) en op den omvang van zijn werk (vs. 19b).

Vs. 18. De gewone verklaring van dit vers (Meyer, Weiss) is deze: Ik zal niets durven noemen, wat Christus niet werkelijk door mij volbracht heeft. Maar moest de apostel

1) BCDEF6: tiu vóór kxv% ytriv, dat door N A L P min. wordt weggelaten.

2) 1) E F Gj tiirsiv in plaats van AaAeiv.

3) DEFG: cevTou na Svvxij.ii.

4) Text. ree. NLP Syrsch: 7rvev{xxTOt; 9eov; ACDEFG It.: Trvevixuroti yiov ; B: alleen vutunxrot;.