is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het verkeer, Thessalonika, Korinthe, Efeze het evangelie gepredikt had, had hij zijn taak als apostel vervuld. Uit deze hoofdplaatsen moest de gemeente zich vanzelf in de provinciën voortplanten. Men zie ook 1 Kor. 3: 10. Baur ontkent, dat Paulus in Illyrië kan hebben gepredikt, omdat wij van zijn reis naar dit ruwe en onherbergzame oord niets weten. De ruwheid en onherbergzaamheid zal voor Paulus geen bezwaar zijn geweest. Of is de reis kort en goed naar het gebied der sprookjes te verwijzen, omdat zij in de Handelingen niet geboekt is? Maar de Handelingen zwijgen ook van de drie jaren van Gal. 1:17, 18. Moeten wij daaruit dan ook tot de onjuistheid van dit bericht en misschien wel tot de onechtheid van den brief aan de flalatiërs besluiten? Een falsaris zal zich toch wel tot de bekende feiten uit het leven van den apostel bepaald hebben. Wij zijn op verre na niet met alle bijzonderheden uit het leven van Paulus bekend. Paulus kan deze reis tusschen zijn vertrek van Efeze en zijn aankomst te Korinthe (Pinksteren 57 of 58—Dec. 58) gedaan hebben. Veel tijd vereischte zij niet. ')

Vs. 20, 21: „en zóó, dat ik er mijn eer in stelde2) om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus reeds genoemd was, opdat ik niet zou bouwen op een fundament, dat door een ander gelegd was; 21 maar gelijk geschreven staat: Zij, aan wie nog niets van Hem verkondigd was, zullen het zien, en die het niet gehoord hebben, zullen het verstaan."

Uit het beginsel vs. 20 blijkt nog, waarom Paulus van een TeirtypuKévut to sixyyèxtov kon spreken: wanneer hij wilde bouwen op een door een ander gelegd fundament, had hij in het Oosten nog genoeg kunnen doen. Zoowel de lezing

1) Zahn vat néxf" exclusief op. De romeinsclie provincie Illyricum grensde aan Macedonië. Door in Macedonië het evangelie te prediken was Paulus tot aan Illyrië gekomen.

8) Text. ree. ti A C E L min. Syr.: QnAoTiiJ.ovpevov; B D F G P: (ptfi.oTiiiovij.oti.

Godit/Joneee, Romeinen. 38