is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜiXotiv-oühm als QitoTipoó/Aevov is te verdedigen ; wij ozen e laatste lezing, om,lat rij zich ,e.l bete, aan het vonge aansluit. De apostolische roeping is: het fundament gg (1 Kor. 3 : 10). Paulus had ook kunnen zeggen: het evangelie verkondigen, waar Christus nog niet genoemd is; hij zegt echter: het evangelie niet verkondigen waar Christus genoemd is, hetgeen de ontkenning nog sterker maakt. Daarom

dacht hij er b.v. niet aan om naar Egypte te reizen.

Vs 21. Paulus vindt het program van zijn werkzaamheid in zekeren zin in Jes. 52 : 15. „Gelijk geschreven staat hangt, evenals in vs. 3, af van een verzwegen werkw0°rdJ'cï°en of iets dergelijks. De Sept. voegt er bij: ^ «ur«,, 1hetgeen uitnemend in des apostels gedachtengang past - Volkmar vindt hier het bewijs van het joodsch-chnstelijke karakter van de gemeente te Rome, aangezien deze gemeente voor Paulus als het ware een vreemd gebied was Weizsac ei toont aan, dat Paulus niets dergelijks bedoelt; hij spreek in het algemeen van gemeenten, die niet door hem ges ie zijn, afgezien van haar joodschen of heidenschen oorsprong. Ook kan men vragen, of vs. 20, 21 de reden aangeeft, die den apostel tot nu toe verhinderd heeft, naar Rome te gaan. Zoolang in het Oosten streken waren, waar het evangelie nog niet verkondigd was, moest Paulus daar blijven maar nu dreef hem hetzelfde beginsel, hetwelk hem zoo lang in het Oosten had gehouden, naar het Westen en bijgevolg in de richting van Rome. — Baur vraagt, of het schrijven va zulk een langen brief aan eene joodsch-chnstelijke gemeent niet „bouwen op eens anders fundament" was. Vooreerst hebben wij bezwaar tegen het woord joodsch-chnstelijk; voorts is de gemeente te Rome voornamelijk gesticht door discipelen van Paulus, die uit de Oostersche gemeenten afkomstig waren; en eindelijk is het schrijven van een brief met hetzelfde als een persoonlijke overkomst met het oe om prediken. De gemeenten te Kolosse en te Laodicea waren den apostel ook niet persoonlijk bekend (Kol. 2. ). vereete niet, dat Paulus een roeping had jegens alle gemeenten uit de Heidenen (H. 1:1—7; 15:16). — ips^s