is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkt aan de verzegeling van bet geld, Theodoretus aan de verzegeling der quitantie, Hofmann aan de verzegeling van den brief, waarin de gemeenten van Griekenland Paulus opdroegen, de afgevaardigden met het geld naar Jeruzalem te begeleiden. Men vertale liever: als ik hun deze vrucht verzekerd d. i. veilig ter hand gesteld heb. Deze officieele overgave der gelden kan in de vergadering van Hand. 21 : IK hebben plaats gehad. Weiss neemt het woord in den zin van „bevestigen"; Paulus zou door zijn persoonlijk getuigenis willen bevestigen, dat dankbaarheid jegens de moedergemeente te Jeruzalem de Christenen in Macedonië en Achaje tot het schenken van deze gaven bewogen had. — Naber wil lezen <ruw*www. verzameld hebbende. Baljon neemt deze conjectuur over, maar op andere gronden en in den zin van: wanneer ik hun met de bijeengebrachte vrucht zal geholpen hebben. Michelsen wil: trvyziXP"r'*ti£V0?- — Daarna zal Paulus zich naar het Westen begeven. Lipsius heeft bezwaar tegen xiteteUSQIMI S/' Üftüv ck Zvxvtxv. Hij meent, dat iKeuiro^xi Trpèc zooals sommige HSS. in vs. 24 hebben, oorspronkelijk hier zal hebben gestaan. — Het is in elk geval onwaarschijnlijk, dat een falsaris uit lateren tijd, met den zoo geheel anderen loop der gebeurtenissen bekend, zulke plannen aan den apostel zal hebben toegeschreven. — Men leze: 5T/.ypcl/txTi

en late toü evxyy&lov rov weg.

Paulus kan echter niet zonder vrees aan zijn reis naar

Jeruzalem denken.

y8 30 32: „Doch ik vermaan u, broeders ')! bij

onzen Heer Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, met mij in uwe gebeden voor mij bjj God te strijden, 31 opdat ik behoed worde voor de ongehoorzamen in Judea, en de ga\e ), die ik naar 3) Jeruzalem breng, door de heiligen goed

1) B laat uitbot weg.

2) BDFG: SwpoQopix in plaats van Siotxoviz.

3) B D F G: in plaats van e<{.