is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst nog Jeruzalem en Antiochië bezocht. Hun doel was echter, zijn prediking in de hoofdstad van de provincie Azië voor te bereiden, en hem later in zijn werk ter zijde te staan, evenals zij vroeger te Korinthe gedaan hadden: vgl. Hand. 18 : 18—21. — Vooral deze groet heeft aanleiding gegeven tot de onderstelling, dat de lijst voor Efeze bestemd was, waartegen moet opgemerkt worden, dat Aquila en Priscilla, die van Pontus naar Rome, en van Rome naar Korinthe, en van Korinthe naar Efeze gereisd waren, later, toen het keizerlijke edict opgeheven was, wederom naar hun oude woonplaats Rome kunnen teruggekeerd zijn. Zie Sanday-Headlam, P- 418—420. Deze opvatting wint in waarschijnlijkheid, nu wij het doel van hun terugkeer kunnen vermoeden. Uit Hand. 19 : 21 blijkt, dat Paulus reeds te Efeze van plan was, naar Rome te gaan. Is het nu zoo onmogelijk, dat Aquila en Priscilla, die hem te Korinthe ter zijde stonden, die om zijnentwil van Korinthe naar Efeze verhuisden, nog eens ter wille van den apostel zich te Rome nederzetten? Leert Jak. 4:13 ons niet, dat de rijke Joden waarlijk niet tegen een reis opzagen? Maar, zegt men, tusschen het schrijven van den eersten brief aan de Korinthiërs, toen Aquila en Priscilla nog te Efeze woonden, vgl. 1 Kor. 16:8, 19 (lente van 57), en de vervaardiging van den brief aan de Romeinen (begin 58), liggen slechts tien maanden. Echter zal deze tnsschentijd wel langer geweest zijn (zie 2 Kor. en Hand.): ongeveer van Paschen 57 tot Febr. 59, dus lang genoeg dat het echtpaar zich kon verplaatsen. Dat wij Aquila en Priscilla in ± 66 weer te Efeze aantreffen (2 Tim. 4:19), heeft niets vreemds, als wij de vervolging van Nero (64) in aanmerking nemen. — Het deminutivum van Prisca, Priscilla, vinden wij Hand. 18:2, 18, 26. In 1 Kor. 16:19 en 2 Tim. 4:19 schijnt evenals hier Prisca de echte tekst te zijn. De vrouw wordt hier, Hand. 18 :18 en 2 Tim. 4 : 19 het eerst genoemd. Misschien deed zij nog meer voor het evangelie dan de man. !)

1) Abulfaradach denkt dit ook. Zie Nestle's aankondiging van „Gregorii