is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom ook moeielijk van domicilie veranderen kon! Hoe bet zij, Paulus vermeldt beiden niet alleen als zijne particuliere vrienden, maar ook en bovenal als zijne medearbeiders (zie Hand. 18:24—28). Vandaar hun eereplaats. Juist deze bijzonderheid werpt op de geheele volgende lijst een eigenaardig licht.

Vs. 5b, 6: „Groet Epénetus, mijne geliefde, die de eersteling van Azië ') voor Christus 2) is. 6 Groet Maria 3), die veel voor ons ") gearbeid heeft."

Epénetus is voor ons een onbekende. Dat hij de eersteling van Achaje, d. i. van Korinthe zou zijn (Stat. Vert.), is in strijd met 1 Kor. 16: 15. Misschien is de lezing ontstaan uit de meening des afschrijvers, dat Paulus sprak van de landstreek, waar hij zich bij het schrijven van den brief bevond. Op grond van zijn naam en omdat hij de eersteling van Azië was, was Epénetus waarschijnlijk een geboren Heiden. Weiss, Farrar e. a. vinden hier het positief bewijs, dat deze lijst voor Efeze bestemd was. Maar waarom kan deze Epénetus niet met Aquila en Prisca van Efeze naar Rome verhuisd zijn ? Dat hunne namen naast elkander staan, schijnt een nauwe betrekking tusschen hen aan te duiden. EU XptcTÓv: deze eersteling was aan Christus toegewijd.

Vs. 6. Ook van Maria weten wij niets. Volgens haar naam was zij van joodsche afkomst. Volgt men de lezing fÜPXC, dan maakte Maria zich te Rome verdienstelijk door haar arbeid, misschien onder armen en kranken. Echter behoefde Paulus dit de Christenen te Rome niet te herinneren. Ook worden in het vervolg telkens personen genoemd, die tot Paulus in betrekking hebben gestaan. Wij geven daarom de voorkeur aan de lezing eU Maria moet dan evenals

1) Text. ree. L P Syr.: A%ctiat in plaats van Arta(.

2) DEFG: tv Xpirra in plaats van eif Xpifrov.

3) ABCP: Mapixv in plaats van Mupiapi.

4) Text. ree. L min.: eif i/tat in plaat» van ei; u/xxe.