is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij ccu fluweelen tong, mot vaderlijke zegeningen (YVuizsücker: Salbung) de eenvoudigen (omxmi: onschulligen), de niets kwaads vermoedenden verleidende. Uit deze beschrijving volgt nog niet, dat zij reeds te Rome waren (Schultz); do apostel liad in Galatië en Korinthe gelegenheid genoeg gehad om hen te leeren kennen.

Vs. 19: „Want het gerucht van uw gehoorzaamheid is tot allen gekomen. Ik verblijd mij dan over u '), maar ik wil, dat gij wijs 2) zijt ten opzichte van het goede, maar eenvoudig ten opzichte van het kwade."

Dit vers wordt op verschillende wijzen met het voorgaande verbonden. Tholuck en Philippi laten het slaan op vs. 17 : Gij zult hen kunnen wederstaan, want ieder kent uwe gehoorzaamheid aan het zuivere evaugelie. Origenes geeft deze verklaring: Ik w,-i ar schuw u, want gij zijt van die eenvoudigen, die (gelijk ieder weet) zich zoo gemakkelijk laten leeren. Meyer vat v^ccv op als tegenstelling van xxxzav: Niet zonder reden spreek ik van de eenvoudigen, want u zullen zij niet verleiden. Calvijn e. a.: Ik waarschuw u, want ik wil, dat gij bij uwe algemeen bekende gehoorzaamheid wijsheid en eenvoud voegt, die u zullen doen staande blijven in de verzoeking. Liever stellen wij ons met Rückert het verband aldus voor: Indien ik u waarschuw, gelijk ik zooeven deed (vs. 17, 18), het is omdat het gerucht van uwe gehoorzaamheid aan het evangelie alom verspreid is en ook deze lieden van u zullen hooren spreken, en zich zullen haasten om u aan te vallen ten einde uw geloof te exploiteeren, gelijk zij alom gedaan hebben, waar het evangelie werd aangenomen (vgl. H. 1: 8). Is deze verklaring juist, dan onderstelt de vermaning niet een gemeente, die reeds jaren heeft bestaan,

1) Text. ree. E min.: ouv to etp' v/nv; IIF9 ereüzoo, met weglating van to; SiBCLP: etp v/uv ovv %zipni.

2) Text. ree. NACP lezen pev na iroipavi;.