is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals de Efezische, maar eene, die pas is gesticht, gelijk die te Rome. Dat Paulus niet van „gehoorzaamheid" spreken mocht tot een gemeente, die hijzelf niet had gesticht, is onjuist; de hier bedoelde gehoorzaamheid is gehoorzaamheid aan het evangelie; vgl. H. 6:17; 1:5. — Zoowel het vooropstellen van f'cj)' üftüv als dat van %xipu is verdedigbaar. — 'legenover het kwade moet men eenvoudig zijn. Slechts één ding is noodig: êxxhlveiv. Dit is genoeg. Ten aanzien van het goede is het anders. Men behoeft daarbij wijsheid om het goede goed te doen. — Men late na voCpius weg. 'Axipxios (a priv. en Kspxvvufii) — onvermengd. Vgl. Matth. 10:16; 1 Kor. 14:20; 2 Kor. 11:3. — Michelsen plaatst >5 -yxp

iftZv inrxxos? X*'P" achter vs. 16, en ziet in

deze woorden, evenals in vs. 16b, een interpolatie ter eere van de gemeente te Rome. De Hoop Scheffer en \ an de Sande Bakhuyzen lezen >j yxp vpüv xno>i. Volgens Laurent is vs. 19 op den rand geschreven bij vs. 16, om vs. 16b nader te motiveeren en nog eens de aandacht te vestigen op sxxKivxts van vs. 17. Volgens Van de Sande Bakhuyzen behooren bij elkander vs. 16b en vs. 19» (tot en met %xipu). Op vs. 18 volgt dan vs. 19b. Evenzoo, met een kleine wijziging (pitüv xxovi in plaats van ij yxp upüv xxoti), Baljon.

Vs. 20 : 0 De God nu des vredes zal den satan snellijk onder uwe voeten verpletteren. De genade van onzen Heer Jezus Christus ') zij met u ")!"

De booze menschen zijn slechts instrumenten van den satan. Maar de gemeente kan ook rekenen op een machtigen Bondgenoot. De overgang van vs. 19 tot vs. 20 wordt verklaard door 2 Kor. 11:13—15. God, de God des vredes, stelt Zich tegenover de scheurmakers. In cvvrptyei ligt blijkbaar een zinspeling op Gen. 3:15. Gewoonlijk vat men tv rxxei

1) t(B: alleen. , .

2) DEFÖ It. laten vs. Ï0b weg. Text. ree. voegt er met enkele min.

untfv aan toe.