is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verborgenheid, die eeuwen lang verzwegen is geweest, 26 maar nu geopenbaard en1) door profetische schriften *) naar het bevel van den eeuwigen God tot gehoorzaamheid des geloofs aan alle Heidenen bekend gemaakt is, 27 den alleen wijzen God, — — — door Jezus Christus, wien 3) de heerlijkheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid 4). Amen."

Paulus wilde blijkens de inleiding van zijn brief de Christenen te Rome versterken («'? ri GTvpixQwxt vpfc, H. 1:11). Aan dit verlangen heeft hij reeds gedeeltelijk voldaan door den brief. Maar wat vermag ten slotte het woord eens menschen! De apostel verheft daarom zijn hart tot Hem, die kan wat de mensch niet kan (toj "huvxiAevy). As is een partikel van overgang. Men vergelijke Hand. 20:31, 32. Later zal blijken, waarvan „Hem, die machtig is" afhangt. Hryipifyiv is absoluut. Bedoeld wordt niet slechts de versterking van het geloof of van de liefde, maar van het geestelijk leven in het algemeen. Allen moeten S'vvxrol (H. 15 : 1) worden. • Die versterking brengt Paulus in verband met „zijn evangelie". Het eigenaardige van dit hein persoonlijk geopenbaarde (Gal. 1:11—16) evangelie is, dat het het heil aanbiedt „voor niet" en „aan allen". De uitdrukking „mijn evangelie" komt ook voor H. 2: 16 en 2 Tim. 2 : 8. Dat evangelie is de norm, waaraan de lezers zich hadden te houden om versterkt te worden (x«r«, niet te verwarren met tv of Sia). Van Manen denkt hier weder aan een geschreven evangelie. Sommigeu verstaan de uitdrukking „de prediking van Jezus Christus" van de prediking, welke Jezus Christus door den mond

1) D E Syr. laten Te weg.

2) Orig. Hier. laten op rpo^Tixav volgen: xxt t>»; evKpxveixf tou xvpiou

lytrOU Xp/TTOV.

3) B 8yr»ch laten u weg.

4) Text. ree. B C laten r«v «iuivum weg.