is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papier naar omhoog. Zorg daarbij de blinkende kant van het papier nooit met de vingeren aan te raken, gij zoudt u grootelijks in gevaar stellen rosse vlekken of ringels op uw afdruksel te hebben.

In het algemeen behoeven de verscheidene papieren verdei afgedrukt te worden als men ze wenscht aigemaakt te zien, daar zij zich van hunne doffe tint ontdoen in het kleur- en

fixeerbad.

x. Gezilverd albumien-papier, gelatien-papier en emulsie-papier.

Doorgaans moeten de proeven, vóór het kleuren en vestigen, in regenwater afgewasschen worden. Door drie ol vier afgewisselde waterbaden verliezen zij eene niet geringe hoeveelheid gelatien ol albumien behalve niet bewerkte chloorzilver of zilvernitraat die de proef na zekeren tijd kan ten onder brengen, ze verzwakt of geel maakt; die vooralgaande bewerking verhindert nog in zekere mate het kleurbad vroegtijdig te verzwakken en donker te worden.

In het algemeen bevat ieder pakje eener gegevene soort papier de noodige onderrichtingen tot het afwerken. Men moet die immer letterlijk volgen. Bij gebrek aan bijgevoegde onderrichtingen zal de verkooper u over dat merk papier inlichten.

Het kleurbad bestaat uit :

^ i liter ged. water.

^ i gram chloorgoud.

r i liter ged. water.

B. ) 10 gr. borax.

( 40 gr. wolframzure natron.

Neem gelijke deelen van bad A en B, vermeng ze een paar

uren vóór het gebruik.

Het vestiginsbad is hetzelfde als voor de platen in de veihouding van 20 water op 3 onderzwaveligzure soda.

Het vestigen duurt tot 5 minuten.

Men late het positief in het kleurbad tot de gewenschte kleur verkregen worde. De proef wordt achtereenvolgens lichtgeel, geel, bruinrood, sepia, bruin, donkerbruin, zwart.