is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. — Ettelijke woorden over kleurfotografie.

Het gebeurde dikwerf dat <le aidrukken die eertijds gemaakt werden op blik, en in den doom van een kwikzilverbad ontwikkeld werden, eeni^e der natuurlijke kleuren terug gaven, in overeenstemming met het onderwerp, die zich somwijlen wel op den aidruk vestigden maar meestal, na eenigen tijd, verdwenen. Op die weg werden verdere navorschingen gedaan maar zonder genoegzaam welgelukken.

Rond 1870 nog, verkreeg Niepce de Saint \ ictor dezellde enkelvoudige kleuren op chloorzuurzilver platen, die hij kon bewaren zoolang de platen in het daglicht niet verschenen.

Men heelt beproefd, tusschen het voorwerpglas en de gevoelige plaat, een soort schermen te plaatsen die beuitelings al de kleuren opslorpen, behalve die welke men wenscht te verkrijgen.

Op die manier verkreeg men, op broomzuurzilver, een zicht waarin zes kleuren min ol meer goed te voorschijn kwamen.

Onlangs verscheen, in een fransch dagblad, een artikel waarin men beweerde dat een Fransch natuurkundige de echte wijze uitgevonden had om al de kleuren in lichtteekening weer te geven.

Zijn stelsel vloeide hieruit voort dat de verschillige kleuren op ongelijke manier de isochromatische plaat invreten. Het af te drukken papier is op zulke manier gemaakt dat de emulsie bestaat uit verscheidene gevoelige lagen die overeenkomen met den graad van inwerking der tinten op de plaat. Iedere laag is verschillig gekleurd en geelt dus hare kleur terug naarmate het licht, door de plaat, op die laag werkt.

Ik heb zulk papier behandeld. Het heelt veel gelijkenis met het pigmentpapier.