is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den vertaler.

Het geestelijk voortschrijden van onzen tijd gaat in zulk een opgewekt tempo, dat het de opvoeding in haren arbeid voor de toekomst moeite kost bij te blijven. De huidige generatie maakt zich van haar plichten tegenover het komend geslacht geen geringe voorstelling; vandaar dat de literatuur over het kind, den onvolwassen mensch, voortdurend uitgebreider, de rijkdom aan paedagogische hervormingsplannen voortdurend grooter wordt. In hoofdzaak evenwel bepaalt zich de paedagogische ijver bij de opvoeding van het schoolklad, tot het een dozijn jaren telt, alsof na deze periode de invoering van het paedagogisch element in de didactiek van minder gewicht zou zijn.

Het heeft lang geduurd, eer ook de meisjesopvoeding en het ouderwijs aau meisjes werden opgenomen in den breeden stroom der paedagogische beweging. En ver van algemeen is nog steeds de overtuiging, dat de meisjespsyche mag eischen, in afzonderlijke studie te worden genomen.

Van zulk een speciaalstudie zijn de voorstellen van Prof. GA.UDIG, die als directeur van een middelbare meisjesschool en een seminarium voor qpderwijzeressen een ruim veld voor experimentedien opvoedkundigen arbeli tot zijn beschikking vond, het resultaat; evenwel zoo cuntrasteerend met heerschende zienswijzen en methoden, dat de auteur ze als „ketterijen" de wereld meende te