is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding.

Onze tijd wordt in hevige mate gekenmerkt door een krachtige actie in vele richtingen van het geestelijk leven; op sociaal, ethisch, religieus, aesthetisch gebied worden de gewichtigste levensvragen behandeld. De beantwoording van deze vragen, in den loop der tijden opgeworpen, zal voor den toekomstvorm van ons kultuurleven van groote beteekenis zijn.

Hoe gewichtiger de vraagstukken zijn, des te gebiedender wordt de eisch, dat de meest intelligente geesten hun meening er over uitspreken. Wil men voorkomen, dat het volk zich ideeën laat opdringen door krachtig agiteeiende minderheden, maar daarentegen bevorderen, dat het zelf over de toekomst van zijn sociaal, zedelijk, godsdienstig, artistiek leven uitspraak zal doen, dan moet een ernstig nadenken over de groote tijdsvragen veel meer dan tot dusver volkszaak worden.

Breede massa's laten zich haar meeningen door anderen gereedmaken, in plaats van ze zelf te vormen. Aan deze onmondigheid moet een einde komen.

Eén van de machten, die kunnen en moeten medewerken tot zelfstandig denken, is de school; de school in den ruimsten zin genomen: de volksschool, de middelbare school, de hoogeschool. Elk dezer heeft zich tot taal< te stellen, bij hen, aan wier ontwikkeling zij arbeidt, den wil en het vermogen, om te denken, tut krachtige en zelfbewuste ontplooiing te brengen, zoodat allengs de