is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest zóó in het verleden terug, dat hij er weer in meeleefde als in het heden, en zich moest bezinnen om verleden en heden uiteen te houden.

Zoo bevat deze vertelling, al telt ze slechts weinig bladzijden, een schat van kostbaar materiaal voor de psychologie.

Psychologie onderwijsbeginsel.

De psychologie wensch ik te zien verheven, niet tot een leervak, maar tot een onderwijsprincipe.

Niet tot een leervak, want haar wetenschappelijke omvang staat een omzetting in schoolwetenschap te veel in den weg. Maar vooral het onderwijs in de moedertaal en dat in geschiedenis moeten van den aanvang af zoo worden gegeven, dat — voor zoover mogelijk — het zieleleven van den mensch wordt ontsloten. Heeft het onderwijs, alle klassen door, deze psychologische tendenz, dan wordt aan het einde van den leertijd een samenhangend geheel van psychologische kennis vrij gemakkelijk verkregen.

Onontbeerlijk daarvoor is echter de moderne novelle met haar subtiele teekening, haar fijne ontleding, haar nauwkeurige waarneming van menschen, haar voorliefde ook voor complexe verschijnselen uit het zieleleven.

Wat men, ik zou willeo zeggen: als nevenproduct van het overige onderwijs verkrijgt, is vooral een diepe blik in het menschelijk wils- en gemoedsleven, en daarnaast 5e kennis van de hoogere vormen van het intellectueele leven.

Ik noem slechts enkele psychologische verschijnselen, waarvoor aanschouwelijk materiaal overvloedig in voorraad is: het bewustzijn in z|jn verschillende graden, de associatie's, de synthetische werking der fantasie, de begripsvorming , enz.

Mag dan ook het verkregene slechts een nevenproduct zijn, het verhoogt de waarde van de studie op elk gebied, waar het gewonnen wordt. Vooral taaien geschiedenisonderwijs worden gebaat door zielkuulige