is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verhaler met vragen, met aanvullingen, mot analo-

giën, enz. .

Intusschen blijft de leeraar zooveel mogelijk passiet; hij dringt slechts aan op correctie van wat foutief is, hij voorkomt afdwalingen en haalt ten slotte het gewichtigste naar voren om het volop te belichten.

Het voornaamste middel tot vereeniging van arbeid zijn de door den leeraar goleide besprekingen van algemeene onderwerpen over het wezen van het drama, waarbij elke leerling voor zichzelf tot taak heeft, het algemeene thema te bezien uit het oogpunt van zijn eigen drama, en de aldus verkregen opmerkingen te vergelijken en te ordenen. Mij bleek steeds, dat de opwekking tot vergelijken en toepassen een der krachtigste denkprikkels in. Bovendien is hier zooveel plaats voor zelfstandige werkzaamheid, dat de leeraar alleen wenken behoeft te geven en overigens het denkproces der klasse zonder voortdurend ingrijpen kan laten vervolgen.

Voor het ordenen en systematiseeren is een energieke, van zaakkennis getuigende'medewerking van den leeraar noodig, opdat het karakter van het drama zich in zijn rijkdom aan vormen voor de oogen der leerlingen kan ontplooien. Een helder inzicht in de veelvormigheid van het drama is een der beste resultaten van de door mij voorgestelde onderwijsmethode.

Het klassieke 'drama staat in het centrum van bespreking, doch het is niet het eenige, waarmee de leerlingen bekend warden gemaakt. Naast de klassieke kaï aktervormen de moderne; naast de tragiek van het pathetische, zooals bij Schiller, de meer bhakespeariaansehe tragiek; naast de verheven taal der klassieken, de meer karakteriseerende, individualiseerende taal der modernen. Bepaalde zich de school alleen tot de klassieken, onze leerlingen zouden hulpeloos, zonder kennis of oordeel, tegenover het moderne drama staan, waarmee het schouw burgbezoek hen gedurende de schooljaren reeds, maar vooral na het verlaten der school bekend maakt.

Laat mij ten slotte nog aanvoeren, dat het aandachtig luisteren naar wat een ander vol geestdrift weet te ver-