is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging van den leerling spontaan kan worden verwacht, is een vraag een didactisch vergrijp. Nimmer leert een scholier aan de hand van vragen zijn gedachten vast op een doel richten, laat stnan dat zich bij hem een krachtig streven kan ontwikkelen, zijn gedachten willekeurig en vrij her- en derwaarts te bewegen.

J)e intelligentie kan worden doodgevrangd.

Bovendien — wieu heeft het niet geschrijnd, indien hij getuige was, hoe al vragend aan de teere bloesems van een gedicht werd geplukt! Het is een zonde, in de eer.ste plaats begaan aan het geschrevene, doch tevens aan het denken en gevoelen der leerlingen. Zij dienen zich in de poëzie in te denken. Hoe uiterst gevoelig is dit indenken niet voor een schok van buiten, hoe licht wordt het teere stemmingsweefsel niet door een plotse vraag verscheurd!

Ik beveel aan, het denkproces langs een anderen weg te leiden. Nadat de leerlingen een gedicht voor zichzelf aandachtig hebben gelezen, spreken zij zich vrij uit over wat ze bij de lezing hebben gevoeld en gedacht. Zij volgen daarbij den gang van het gedicht, den dichter napeinzend. Zelfs wanneer ze iets gewichtigs over het hoofd zien, mag de vraag nog achterwege blijven.

Op deze wijze spreekt de geest van den dichter onmiddellijk tot den leerling, zonder tusschenpersoon. En wordt er geen intiem contact verkregen, dan blijft de verhouding tusschen gedicht en leerling koel, ook al bevlijtigt de leeraar zich nog zoo zeer, warmte aan te brengen. Bovendien ontbreekt den scholier later, wanneer hij de school reeds heeft verlaten, zoo niet de lust, dan toch het vermogen, dieper gedachte poëzie te kunnen genieten. Yoor den leeraar moet het op dit gebied het hoogste genot zijn, zich langzamerhand overbodig te gevoelen.

Groote waarde daarentegen hebben de vragen van den leerling. Daarop wordt nimmer voldoende de aandacht gevestigd. Een vragende leerling bewijst, dat hij een prikkel tot nadenken heeft gevoeld en het met zich-