is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eon beweeglijkheid van denken bij zijn leerlingen verwekt, dan mag hij met trots zeggen: immotus moves, onbewogen beweeg ik.

Terloops zij hieraan toegevoegd, dat zulk vrij-spelend nadenken een hooge diagnostische waarde heeft. Daar zijn leerlingen, die gaarne op vreemd spoor gaan en anderen volgen in een ingeslagen denkrichting, maar ook andere, die als padvinders van gedachten hun eig^n weg inslaan.

Psychologisch beschouwd, is het denken in denkrichtingen een willekeurige geesteswerkzaamheid, een bewust streven naar een doel. De activiteit van den wil openbaart zich hier binnen het voorstellingsgebied. Is het denken gespannen in een bepaalde richting, dan treden de met het denkdoel verbonden voorstellingen in het bewustzijn en kunnen met oordeel op haar bruikbaarheid worden onderzocht.

Lessing wil, dat men den leerling voortdurend „aus einer Szienz in die andere" laat zien. Een nuttige wenk voor het methodisch laten opsporen van ideeën! De gedachtenstrooining uit het eene gebied van wetenschap in het andere te leiden is een der meest algemeene eischen der didactiek. Haar vollen invloed kan zij pas laten gelden bij een spontanen loop. leta belangrijks is bereikt in de denktechniek, wanneer naar aanleiding van een vrij onderwerp bij het taalonderwijs, dat wel gelocaliseerd is tot zijn eigen gebied, maar elders toch ook verbindingen heeft, de gedachten gemakkelijk op andere terreinen overvloeien. Hot onderwijs in de moedertaal belioudt dan zijn centraliseerende beteekenis naar den materieelen als naar den formeelen kant.

Het is inderdaad mijn overtuiging, dat wij ons doel niet onbereikbaar hoog stellen, wanneer wij in de hoogste klassen eigen gedachten van onze leerlingen vorderen. Wie zich tevreden stelt met het aanbrengen van een macht van kennis, geei't blijk van een zelfgenoegzaamheid, die uit den booze is; hij leidt ook op tot een zelfgenoegzaamheid, die het graf voor elk geestelijk streven moet worden. De voorwaarde voor het zelfstandig vormen van.

2