is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen, en omgekeerd de apperceptie een perceptie met verhoogde energie. Tusschen de vorming van een bewustzijnsinhoud met de grootste helderheid en duidelijkheid en een met de geringste bestaat een voortdurende overgang.

Wanneer wij van een leerling getuigen, dat hij oplettend is, waarover spreken we dan eigenlijk een oordeel uit? Zeggen we dan iets van zijn voorstellingsvermogen, van zijn fantasie, van zijn combinatie-vermogen, van zijn vaardigheid in het concludeeren, enz.?

Ja, en neen.

Ja, in zoover deze eigenschappen noodig zijn bij het begrijpen van wat tot zijn bewustzijn doordringt. Neemt hjj b.v. het door een auteur gegeven slot zuiver op, dan gaat hij door voor een opmerkzaam lezer. Combineert hij evenwel naar eigen gedachte een slot, dan kan hij volgens het spraakgebruik niet voor opmerkzaam gelden. De vrije seestesarbeid blijft dus buiten bespreking, wanneer we een oordeel vellen over de opmerkzaamheid.

Deze eenzijdige opvatting typeert wel enn leerwijze, waarbij de gave om op te nemen en het zich eigen maken van veel kennis het alpha en omega is. Hoe eer hoe liever dient er mee gebroken te worden, zal de mensch inderdaad het wezen zijn, dat denkt.

Stof en kracht.

In de geschiedenis van het onderwijs zijn de verschillende perioden duidelijk te onderscheiden naar het een of andere beginsel, Beheersching van veel stof, ontwikkeling van geestelijke krnclit, — daardoor wordt in het algemeen het doel van ons hedendaagsch onderwijs gekenmerkt.

Het streven naar stofbeheersching kan geduchte eenzjjdigheid tengevolge hebben, hetzij door het lage motief, een eenmaal voorgeschreven hoeveelheid stof in te pompen, hetzij door het hoogere motief, een rijkdom van wetenschap te ontwikkelen, hetzij door het zeer hooge motief, een zuiver, afgewerkt beeld van de schepping in de ziel van den scholier te vormen. Eveneens kan