is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijke krachtsontwikkeling een eenzijdig doel zijn: zij kan voeren tot onverschilligheid voor de stof, tot een zeer bedenkelijke sympathie voor ledige dialectische kunst, tot een wellicht overbluffend geestelijk jongleeren.

Onze tijd helt voorwaar niet over tot de laatste eenzijdigheid: hy staat onder de heerschappij van den aandrang naar stof. Historisch is dit wel te verklaren: de overvloed van wetenswaardigheden, door de kuituurbeweging der vorige eeuw aan het licht gebracht, drukt op de school met volle zwaarte. Voortdurend leeft men in vrees, dat de school geen gelijken tred houdt met de vorderingen der beschaving, als zij niet van alles, wat door de gecstes-, maar vooral door de natuurwetenschappen wordt aangereikt, zoo veel mogelijk op het leerplan brengt.

Natuurlijke gevolgen daarvan zijn niet alleen het vraagstuk van de overlading, maar ook decentraliseering van den geest en afname in denkkracht van de leerlingen. Te zware druk van de stof laat ann vrijen geestesarbeid noch tijd, noch kracht. Ten einde aan de eischen van de beschaving te voldoen, wordt brutaal het eerste recht van den menschelijken geest verkracht, vrij werkzaam te mogen zijn.

Naast het recht, dat de kuituur van den tijd ongetwijfeld bezit, is het van het grootste belang, op te komen voor — men vergeve de pathetische uitdrukking —■ de eeuwige menschenrechten onzer scholieren.

Hieruit volgt niet, dat het de sctiool niet behoeft te interesseeren, of haar leerlingen een volledig beeld van de schepping ontvangen, gelijk de wetenschap het lieeft vastgesteld. Leerstof, waarbij de vrije geesteskrachten weinig aan den arbeid worden gezet, moet daarom worden geduld. Maar het hoogste principe voor de opname van leerstof moet toch zyn, dat alleen die stof wordt toegelaten, waarbij de vrijere arbeidsvormen in gebruik kunnen worden genomen.

Insipere aude! Waag het gerust, onwetend te zijn! Dat zou ik onze meisjesscholen durven toeroepen in een tijd, dat ze telkens beladen dreigen te worden met nieuwe stof. Het wordt werkelyk hoog tijd, koelbloedig een