is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verwacht goed spreken, goed lezen, goed vertellen, en vindt armzalige leuterpraat eu hortend en stotterend lezen en verhalen.

Men verwacht dialogische en dialectische kunst en vindt slechts de kunst, elk ernstig gesprek te ontwijken, of ... den flirt.

Men verwacht sympathie voor mannen van beteekenis uit deze en vroegere dagen, en vindt sympathie voor onbeduidendheden.

Men zoekt naar goede boeken en vindt keukenmeidenlectuur.

Men zoekt — doch genoeg van het martelend zoeken zonder te vinden.

Allereerst is deze jammerlijke toestand te wijten aan de sociale positie, waarin onze leerlingen na het verlaten der school veelal worden geplaatst; — deze positie met haar huiselijke- en gezelschaps-gewoonten en plichten, ongunstig reageerend op elke ernstige poging tot geestelijke ontwikkeling, met haren dwazen maatstaf, met haar gebrek aan geestelijk gehalte.

Ik meen evenwel, dat er een belangrijke wijziging in zicht is. De bourgeoisie vindt zich allengs in een positie geplaatst, zoo ernstig, dat ons wellicht reeds in den komenden tijd een inspanning van al haar kuituurkrachten staat te wachten, of — een kuituurvorm, die de beteekenis heeft van het verdwijnen der bourgeoisie.

Aan de vorming en opvoeding der vrouwelijke jeugd uit de middel- en hoogere standen heeft tot dusver de burgerlijke kuituur niet de noodige aandacht geschonken. En toch, ik herhaal het, beleeft de bourgeoisie te kritieke dagen, om ergens een luxe-bestaan te dulden. Daarentegen is het een kultuurbelang van den eersten rang, dat de moeders der volgende generatie's, bedreigd door een wending van het noodlot, de hoogste mate van kultuurwaarde verkrijgen. Bedriegt onze hoop ons niet, dan zal de kuituurbeweging der naaste toekomst de waarde der vrouw niet alleen een nieuwen maatstaf aanleggen, maar ons