is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bneken vormen met de schoolboeken, die duurzame waarde bezitten, den grondslag van een innerlijke bibliotheek, d.w.z. den grondslag van een rij boeken, voor de ontwikkelingshistorie van een ziel van groote beteekenis, en daarom als een niet to ontnemen kleinood in eere gehouden. Hoe schoon, wanneer uit deze innerlijke bibliotheek een boekenverzameling in eigenlijken zin ontstaat; welk een voldoening, wanneer do eerbied voor de groote geesten, die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling der jeugd, deze weerhouden, hun werken na de schooljaren te verwaarloozen!

Een stuk bibliophilie behoort tot een verfijnde geestelijke ontwikkeling.

Lezen en — genieten.

De klassikale behandeling van een leesles verloopt regelmatig naar een vaste methode, zoo ongeveer volgens de leertrappen. Lijnrecht staat ze in haar gang naar een vast plan tegenover een volslagen beginsellooze wijze van behandelen. Toch moet men bijtijds bedacht zijn op een meer vrijen vorm, wil men het onderwijs invloed doen verkrijgen op de huiselijke lectuur.

Waar het slechts kan, dient de voorbereiding achterwege te blijven: later, in het leven, bereidt ook niemand de jeugdige lezers voor.

Bij de bespreking ga men toch niet altoos regel voor regel zoo angstvallig napluizen; alleen op het belangwekkende late men eens het licht vallen. Later, in het leven, bepaalt men zijn gedachten ook in hoofdzaak bij datgene, wat naar voren treedt.

Yooral ook verinijde men, er zooveel bij te halen, wat er maar eenigszins mee in verband kan worden gebracht.

Maar wel moet op den voorgrond staan, dat de leesles een uur van innig genot heeft te verschaffen. Yooral bij lectuur, die aesthetiBch hoog staat, moet niet het hoofddoel zijn, het kunstwerk te begrijpen, maar het te genieten, het te doorvoelen.