is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligen beginselloozen invloed soms zelfs krachtiger dan de ouders met hun inwerking volgens een vast plan. Gedurende den leertijd bleef de invloed van het leven naast den beginselvasten arbeid der school bestaan. Na de leerjaren laat de omgeving zich weer krachtiger gelden; in zekeren zin treedt het eerste stadium opnieuw in. Maar het zou van jammerljjke armoede getuigen, indien de leerlingen, nauwelijks de schooldeur uit, even weerloos tegenover de levensinvloeden zouden staan, als het kind vóór de schooljaren, — indien de schoolsche vorming ze niet in staat had kunnen stellen, tusschen de invloeden, die zich aan hen opdringen, een keuze te doen, den eenen vrijelijk op zich te laten werken, den anderen te ontwijken en buiten den kring hunner belangstelling te sluiten.

Ten einde profijt te kunnen trekken uit wat omgeving en boeken ze kunnen leeren, moeten onze oudleerlingen iu zekere mate geestelijk gedisponeerd zijn. In de eerste plaats moeten ze hebben leeren nadenken en oordeelen. Betrouwbare maatstaven, vooral voor ethische en aesthetisclie zaken, moeten ze hebben leeren kennen en — gebruiken.

Of bijv. een drama, dat ze zien opvoeren, waarde heeft, moet den volgenden morgen het ochtendblad ze niet behoeven te leeren: daarover moeten ze gedurende en na de opvoering eenige ideeën kunnen vormen. Eenige — men ziet, ik ben bescheiden — maar eenige dan ook beslist, misschien eenige volgens meer bevoegden onjuiste, maar dan toch eigen gedachten.

Weliswaar, erkent de school alleen het klassieke drama en neemt ze de idee van dat drama, dat zijn ontstaan toch aan een zeer individueel bepaalden tijd dankt, als eenige en eeuwige norm aan, dan zal men voor en na de schouders ophalen over onze leerlingen, ook als ze zelfstandig oordeelen, waardoor zij ten slotte teleurgesteld en verlegen zouden staan.

Geen starre absolute wetten dus!

In zijn beroemd recept voor de vorming van zelfdenkende karakters beveelt Lessing aan, de leerlingen te