is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar: de nieuwe elementen groeien allengs samen tot een geïsoleerd geheel, dat ten slotte het geestes- en gemoedsleven overheerscht, zonder tot een dialectische uiteenzetting met de oudere voorstellingen te komen. Dit gevaar dreigt hen, die de school hebben verlaten, juist daarom, wijl zij levenskringen binnentreden, die in den regel slechts luttel verband houden met de gedachtenkringen der school. Des te grooter nog is het gevaar, wanneer de nieuwe voorstellingen hevig op het gevoel werken.

De school nu moet en kan die apperceptische werkzaamheid verzorgen, zoodat ze nog gedurende de schooljaren tot een gewoonte wordt. Het verst staat het onderwijs van het ideale doel verwijderd, indien onverschillig voor den opbouw van geordende voorstellingsgroepcn en de vorming van een geestelijke persoonlijkheid, voorstellingen op voorstellingen worden gestapeld, zonder onderling verband of verband met vroeger verkregen voorstellingen te leggen.

Hoe geheel anders is het, wanneer reeds ten bate van eigen goed begrip het nieuwe in verbinding met den aanwezigen bewustzijnsinhoud wordt gesteld. Hooger nog staat het onderwijs, wanneer het verbinden geschiedt in het belang van den goeden opbouw der voorstellingscomplexen. Wordt het verband slechts door den onderwijzer medegedeeld, dan daalt de waarde weer; brengt hy de oudere bewustzijnselementen, waarmee de nieuwe voorstellingen moeten worden verbonden, weliswaar naar voren, maar laat hij het verband zelfstandig zoeken, dan gaat de waarde rijzen.

Het hoogtepunt echter bereikt het onderwijsproces, indien het de leerlingen in staat stelt, zelfstandig na te denken over de oudere voorstellingen en daarna zelfstandig het verband te vinden.

Tot zulk een zelfstandigheid worden de leerlingen geprikkeld, indien hun arbeid vergezeld gaat van gevoelens, als die het zoeken en vinden van verbindingen steeds begeleiden: de vreugde over de mobilisatie van oude voorstellingen, de vreugde over de helderheid, Didactische ketterijen. 3