is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet in den weg staan. Beter 5s het, dat onze oudleerlingen in enkele vakken met levendige belangstelling blijven doorwerken, dan dat ze hun vrijen tijd, hun kracht en lust, op velerlei gebied versplinteren. Yóór alles moet de belangstelling in staat zijn, zich te verplaatsen van boek tot boek, van waarneming tot waarneming, van gedachte tot gedachte.

Dat er zich een krachtige belangstelling vormt, die ook in het leven doorwerkt, is de schoonste taak van de school in intellectueele richting. Bij allen schoolarbeid moet den opvoeder deze plicht voor oogen staan.

Van veel gewicht is daarbij het openen van een uitzicht, een perspectief. Er is een soort van onderwijs, waarbij de leerlingen den indruk ontvangen, alsof datgene, wat ze op school geleerd hebben, voor geen uitbreiding meer vatbaar is. Dit onderwijs zonder perspectief wekt natuurlijk geen neiging om voort te gaan; er ontstaat een gevoel van genoegdoening, om niet te zeggen van zelfgenoegzaamheid. Goed onderwijs leert in de hoogte, in de verte, in de diepte zien en wekt aldus het verlangen naar meer, naar uitgebreider, naar grondiger kennis.

Zal deze belangstelling, door de school opgewekt, ook blijven bestaan in het leven met zijn veel minder gunstige omstandigheden, dan moet ze er innig mee verbonden zijn. Bij de keuze van de leerstof, bij het opmaken van leerplan en leergang sta dus op den voorgrond, dat het onderwys een innige betrekking met het heden schept. Een vruchtbare wisselwerking tusschen het leven en de zucht naar kennis ontstaat, indien met ernst daarnaar wordt gestreefd.

Is bij het onderwijs het goed verstaan van het heden uit het oog verloren, is b.v. verzuimd den zin voor het sociale, het sociaaletliische te wekken, dan zal het leven de door de school gekweekte belangstelling verstikken, terwijl dit leven zelf met zijn overvloed van problemen, van bewegingen, van scherpe tegenstellingen, nimmer het voorwerp van een krachtig streven naar kennis zal worden, omdat de school in gebreke is gebleven, den aandrang tot begrip van het heden den weg te wijzen.