is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensberoep moet tot hun bewustzijn komen. Niet, alsof het grondkarakter in de opleiding een louter humanitaire zou moeten zijn. Maar wel moet het den leerlingen duidelijk worden, dat de school er zich met hart en ziel op toelegt, hun in en door middel van een humanitaire vorming de opleiding te geven, die de grondslag van elke beroepsvorming moet zijn en tevens voor de eenzijdigheid van een technische vorming moet behoeden. Voor meisjes is het een gelukkige omstandigheid, dat juist het beroep, dat van deze opleiding de vruchten zal plukken, het beroep van vrouw en moeder, zulk een overwegend humanitair karakter draagt.

Voelen onze leerlingen aan al ons doen, hoe wij het ons als een heilige plicht hebben voorgesteld, hun sociale waarde zoo hoog mogelijk op te voeren, dan zullen zij ook de verhooging dier waarde als motief voor hun willen aannemen.

Met den meesten nadruk moet men hun vorming en ontwikkeling als een plicht voorstellen, wanneer in de hoogste klassen hun wordt geschilderd, hoe kritiek de positie is, die de bourgeoisie heden ten dage inneemt. Indien zij begrijpen, dat de derde stand de grootste inspanning zijner kuituurkrachten noodig heeft, om zichzelf, en wat meer zegt, om haar geheel beschavingswerk te redden, dan zal elk hunner de verplichting gevoelen, zijn kultuurwaarde naar de mate zijner krachten op te voeren. Met den grootsten ernst plaatse men het opvoedingswerk der school onder den machtigen druk van een tijd, die een geweldige crisis tegemoet gaat.

Schoolwerk en huiswerk.

Tot de gewichtigste vraagstukken van de moderne onderwijsleer behoort ook de kwestie, hoe de verhouding tusschen schoolarbeid en huiswerk dient te zijn. De meerdere of mindere vruchtbaarheid van alle hoogere onderwjjs hangt voor een belangrijk deel hiervan af, dat die verhouding zoo gezond mogelijk wordt. Heeft reeds de eenzijdigheid, waarmee de onderwijsmethoden zich