is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand des leeraars. Mag technische africhting hierbij een kleine rol spelen, grootendcels is het evenwel de zaak eener psyehagogie, die de kinderziel zoodanig tracht te disponeeren, dat ook buiten de school, thuis, en later na de schooljaren in het leven, niet alleen lust en kracht, maar ook de intellectueele geschiktheid tot geestesarbeid aanwezig mag zijn.

De eisch tot emancipatie der leerlingen van de school is reeds eerder uitgesproken en toegelicht. Het huiswerk geeft de proef op de som, of deze emancipatie geslaagd is. Zal de huiselijke arbeid echter inderdaad zelfstandige arbeid zijn, dan moeten ook alle arbeidsvormen in de school zoo zijn ingeoefend, dat vreemde hulp kan worden ontbeerd en het eergevoel der leerlingen tegen aangeboden hulp in opstand komt. Wanneer op deze wijze het huiselijke werk methodisch wordt voorbereid, dan kan het dienstbaar worden gemaakt aan het hoogste doel der opvoeding, de ontwikkeling van zelfstandig werkende geesteskrachten, en wel zonder dat de klachten van overlading opnieuw gerechtvaardigd worden. Slechts verlange men geen vorm van arbeid bij het huiswerk, die niet tevoren grondig in de school is geleerd.

Ten slotte herhaal ik: de verhouding tusschen schooien huiswerk moet aan een grondige revisie worden onderworpen. Het huiswerk moet meer in de school, het schoolwerk meer in buis worden gedaan. De uren van schriftelijk werk in de school hebben dubbel recht: ten eerste hebben ze een hooge diagnostische waarde, en ten tweede bereiden ze een zelfstandige wijze van werken in huis voor. De huiselijke arbeidsuren worden dan in zekeren zin schooluren, in zoover dan de aandrang tot ontwikkeling bij de leerlingen tot hoogere uiting kan komen.

Het geheugen.

Het memoriseeren staat bekend als een onaangenaam, maar niet te vermijden middel ter vergaring van wetenschap; veelal geschiedt het zonder de minste