is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levendigheid van geest en energie en wordt het daarom beschouwd als een lagere vorm van geesteswerkzaamheid. Bovendien ontbreekt in den regel een zekere techniek, welke een besparing van tijd en kracht kan geven. Het langzame tempo, waarin de leerling zijn volle aandacht aanpast, en de gemakkelijkheid, waarmee deze kan worden afgeleid, deels te verklaren uit gebrek aan weerstandsvermogen, deels uit zwakheid van concentratiekracht, bewijzen, dat hij het in de kunst van memoriseeren niet ver heeft gebracht.

De wensch, daarin verandering te zien gebracht, komt mij wel voor, recht van bestaan te hebben.

Meermalen reeds hebben wij ter sprake gebracht, dat het werk van opvoeding eischt, de aandacht van hem, die opgeleid wordt, te vestigen op de waarde en den aard der formeele geestelijke werkzaamheid. Ongetwijfeld zal het verachte geheugenwerk onzen leerlingen interessanter voorkomen, naarmate zij de waarde daarvan in het systeem van geestelijke functies beter hebben leeren kennen. Eveneens zal een levendige sympathie voor het memoriseeren ontspruiten uit de erkenning, dat de kracht van het geheugen vatbaar is voor een buitengewone uitbreiding. Verhoogd wordt deze sympathie nog, als de leerlingen in het bezit worden gesteld van geheugenmiddelen; de techniek van hun geheugenarbeid begint hen te interesseeren, zij ontdekken met voldoening de economische zijden van de studie en gewennen zich licht aan het in acht nemen van arbeidshygiënische eischen.

Practisch en theoretisch moet de school de leerlingen met de middelen ter ondersteuning en ontwikkeling van het geheugen vertrouwd maken. Om een voorbeeld te noemen, moet in het belang van technisch goed en snel leeren het visueele geheugen voortdurend worden geoefend. Niet het bevel, bet woord nauwkeurig te bekijken, is voldoende: het fixeeren van het woordbeeld opent de rij, daarna tracht men het zich met gesloten oogen voor te stellen, wordt het gespeld, en ten slotte vergeleken met het werkelijke beeld.