is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien er stelselmatig rekening wordt gehouden met de aangeboren visueele begaafdheid der jeugd, vooral der meisjes; wanneer het teekenonder wijs (door het geheugenteekenen te ontwikkelen), het geografisch onderwjjs (door de kaart in te prenten), het taalonderwijs, het rekenonderwijs, daarin samenwerken, dat de vaardigheid, het visueel waargenomene aanschouwelijk voor te stellen, en duurzame bepaalde gezichtsherinneringen te reproduceeren, wordt ontwikkeld, dan kunnen in deze richting voor de geestesontwikkeling heerlijke resultaten worden verkregen.

Dat men de jeugd veel laat aanschouwen, is een reeds triviaal geworden eerste eisch van de moderne onderwijsleer. Wordt evenwel de kunst, het aanschouwde zichtbaar te reproduceeren en duurzaam te behouden, niet geoefend, dan geraakt de geest van den leerling in een slaafsche afhankelijkheid van de reëele aanwezigheid der aanschouwingen, en verkrijgt bovendien niet den rijkdom aan voorstellingen, zonder welken de fantasie haar synthetische scheppingskracht niet kan openbaren.

Evenals het visueele, moet ook het acustische en het motorische geheugen worden geoefend.

Een enkel woord nog over een vorm van geheugenarbeid, die op school helaas veel te weinig wordt ontwikkeld: de reproductie op grond van het onmiddellijk onthouden, d.w z. de reproductie, waarbij zich tusschen den primairen indruk en het teruggeven niets inschuift. Dat voldoende oefening in het onmiddellijk onthouden veelal ontbreekt, blijkt bijv. op pijnlijke wijze bij het dicté, wanneer te groote toegeeflijkheid van den leeraar het onuitstaanbare verzoek om telkens te herhalen tengevolge heeft; eveneens bij het hoofdrekenen, wanneer öf de opgave óf onderdeelen ervan niet worden onthouden.

Krachtig en voortdurend aandringen op de grootstmogelijke aandacht, stelselmatig voortgaan van kortere tot langere, van gemakkelijke tot moeilijker te onthouden reeksen maken groote vorderingen in relatief korten tijd mogelijk. De leerlingen zelf verheugen zich weldra over het toenemen in kracht van hun geheugen.