is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarloosd. Of, wanneer in een drama of een novelle uit een gegeven situatie een toekomstige door de fantasie zal worden gevormd, dan moeten daarin nauwkeurig alle gegevens een plaats vinden, die ook in de eerste voorkomen.

Een goede school voor het zien van vormen wordt de behandeling van het drama dan, wanneer men de scholieren gewent, zich bij het spreken en handelen van personen deze ook sprekend en handelend voor te stellen. Natuurlijk niet in vage omtrekken, maar met een bepaalde gelaatsuitdrukking, in karakteristieke houding en beweging.

Nauwkeurig moet ook de fantasie werken bij het onderwijs in geschiedenis, wanneer haar is opgedragen een beeld te ontwerpen van een kuituurtoestand gedurende een of ander tijdperk. En in den dienst der exacte wetenschap treedt ze, wanneer bij een experiment in physica of chemie op een bepaald moment een nauwkeurige voorstelling van de te verwachten verdere veranderingen wordt verlangd.

Reeds vroeger is door mij groote waarde gehecht aan de ontwikkeling van het associatie- en het combinatievermogen. In het gebied dezer functie's ligt de voornaamste kracht van den vrouwelijken geest. De kunst, voorstellingselementen te combineeren, is bij meisjes oneindig grooter dan bij knapen van denzelfden leeftijd; ook zijn bij haar de voorstellingen steeds bereid, nieuwe verbindingen aan te gaan. Daardoor krijgt het denken van meisjes meermalen iets verrassends, niet zelden iets geniaals. Naar mijn vaste overtuiging verdient deze kunst met veel zorg te worden ontwikkeld. De vaardigheid van combineeren schenkt den leerlingen genot in het vinden; uit het gebied van de eene wetenschap een blik te werpen in dat van een andere wordt na korte voorbereiding met graagte gedaan.

Natuurlijk moeten de leerlingen gewend worden, het verband der gecombineerde voorstellingen op te sporen, anders zou er neiging tot louter gedachtenspel ontstaan. Deze ontaarding wordt voorkomen, indien na elke com-