is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiten van een gedachtenkring het meest gewenscht zijn, bij haar niet groot. Daardoor treft men niet zelden aan, dat nieuw optredende voorstellingen niet zijn opgenomen in de groepen, rijen, gedachtencomplexen, waarbij ze behooren, doch veeleer geïsoleerd tegenover de aanwezige voorstellingsmassa's blijven staan. Daarom is het aankweeken der apperceptieve vaardigheid de plicht der opleiding.

Verwonderlijk vlug steeds zijn meisjes gereed met de synthetische acte, het vormen van een karakterbeeld. Veelal is het beeld vluchtig, onklaar, vaag neergeworpen; het is daarom de taak der school, de zorgvuldige ontwikkeling van het oordeelen met ernst op zich te nemen. De eerste schrede zal wel zijn het aankweeken van de gewoonte, het oordeel steeds duidelijk te formuleeren, de tweede het instellen van een nauwgezet onderzoek naar de deugdelijkheid van de lijn, waarlangs het oordeel tot voltooiing is gekomen.

Vlug ook zijn ze klaar met haar meening over de ethische of aesthetische waarde van personen, toestanden, zaken, niet immer in even smaakvollen vorm medegedeeld; ook deze neiging behoeft bijzondere aandacht en bijzondere verpleging, want hier is sprake van een brok individueele waarde, die mij voorkomt bij vrouwen zeer gewenscht te zijn. Het oordeel mag niet de logische formuleering van vluchtige indrukken, van onbestemde gevoolens zijn, maar het resultaat van een ernstige toetsing. Daarom moeten de maatstaven zuiver en moet de vaardigheid, ze aan te leggen, door de opvoeding ontwikkeld zijn.

Intusschen ben ik trots dezen eisch volstrekt Diet van meening, dat een snelle, impulsieve wijze van oordeelen onderdrukt moet worden; dat zou weer zijn, een stuk vrouwelijke natuur, hetwelk heel wel recht van bestaan heeft, af te snijden.

Doe! van het onderwijs.

Bij het lezen van de nieuwere paedagogische lectuur Btoot men niet zelden op een wijze van behandeling der