is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paedagogische vraagstukken, die ik niet anders dan scholastiek kan noemen. Men krijgt namelijk den indruk, alsof bij enkele schrijvers, mogelijk onbewust, de resultaten van hun studie reeds te voren vaststonden, en dat het hun minder te doen is geweest, zonder vooringenomenheid te onderzoeken, dan wel om bij hen vaststaande dogma's a posteriori aannemelijk te maken voor het paedagogisch denken. Voornamelijk bij de beschouwingen over de vormingswaarde der in het leerplan opgenomen vakken is niet zelden deze scholastiek te bespeuren. Thans acht ik den tijd gekomen voor een principieel, aan geen traditie gebonden, onderzoek naar de opvoedende waarde van wat het geslacht der twintigste eeuw noodig heeft voor zijn gewichtigen, zijn bij uitstek moeilijken kultuurarbeid.

De maatstaf voor de waarde der leervakken ligt in het doel van het onderwijs.

Doel is in de eerste plaats de intellectueele vorming. Deze is deels formeel, deels materieel. Bij materieele ontwikkeling gaat het om het geestelijk bezit, bij formeele om de geestelijke vorming.

Zoowel bij de ontwikkeling der geestelijke vermogens, als waar de geest wordt toegerust met de belangrijke elementen eener algemeene kennis heeft het onderwijs zijn doel in zichzelf: geestelijke vorming en geestelijk bezit zijn öm hun zelfs wil van veel waarde.

Anders evenwel is het, wanneer men de waarde van de leerstof beoordeelt naar de mate, waarin zij den leerling later van dienst kan zijn in het leven van de praktijk. Bij deze practische waardebepaling wordt zij \an een uiterlijk, hoewel geenszins ongerechtvaardigd, gezichtspunt bezien.

Natuurlijk sluit zich hierbij in de derde plaats nog het ethische oogpunt aan. Yan deze zijde wordt een leervak beschouwd, in hoever het tot de vorming van een zedelijk karakter mee kan werken. Zoo zeker echter, als alle ontwikkeling tevens opvoeding van het hart moet zijn, eveneens moet ook van alle leerstof in 't algemeen worden nagegaan, hoe ze op het gevoelsleven vormend