is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan inwerken. Dit geschiedt reeds in hooge mate bij de beschouwing uit een ethisch oogpunt.

Maar het onderwijs moet het geheele gevoelsleven, de basis van de geheele persoonlijkheid, in het oog houden. Daarom is nevens het ethische het eudaemonologische oogpunt van uiterst gewicht. Ik meen hiermede, dat het onderwijs de verplichting heeft, naast het geestelijk bezit, dat het doet verwerven, en het geestelijk kunnen, waartoe het opwekt, bovendien bij te dragen tot het geluk der leerlingen. Hoe hoog wij ook onze idealen plaatsen, toch is het m i. juist in dezen tijd dringend noodzakelijk, den leerlingen in en aan de leerstof, welke hun wordt toegevoerd, bronnen van hooggestemde vreugde te openen. Met alleen, omdat wij de deur wenschen te sluiten voor het grovere, lagere genot, maar ook, omdat wij de aanspraak op levensvreugde erkennen als een wettig recht der menschelijke natuur.

Deze gezichtspunten, bij de beoordeeling en bij de keuze der stof van het meeste belang, staan hier vreedzaam naast elkaar, maar plaatsen zich onmiddellijk tegenover elkaar, zoodra zjj op een enkel vak worden toegepast. Te meenen, dat tusschen hen harmonie zou kunnen zijn, zou van een ongelooflijke naïviteit getuigen.

Op iets geheel anders dan het intellectueel belang is b.v. het practisch belang gericht; waar het eerste van overwegenden invloed is, wordt een schat van algemeene kennis vergaard, ten einde het innig verlangen naar kennis, dat in een kinderziel woont, te bevredigen; het practisch belang vraagt enkel, of de kennis in de practijk van toepassing kan zijn.

Eveneens bestaat er licht een spanning tusschen het wetenschappelijk en het zedelijk doel: terwijl het eerste al het bestaande omvat, kan het laatste slechts belangstelling koesteren voor de stof, die dienstbaar gemaakt kan worden aan de zedelijke vorming.

Eveneens trekt het onderwijs, dat op de cultura animi, de ontplooiing van het gemoedsleven, gericht is, den kring van het wetenswaardige enger en meer naar