is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één zijde, daar het den voorkeur moet geven aan de stof, voor zijn doel het meest aangewezen.

Van veel beteekenis is voornamelijk het verschil tusschen de formeele en de materieele zijde van het intellectueel belang. Stof, van veel waarde, daar zij hoogst interessante lijnen aan het scheppingsbeeld toevoegt, schijnt van geringer beteekenis, indien zij den geest meer passief houdt en niet leidt tot zelfstandigen arbeid aan de materie.

Het overwicht van een dezer belangen geeft een kenmerkende kleur aan de geheele opvoeding. Tegenover elkaar staan bijv. het onderwijs, waarbij gymnastische geestesontwikkeling op den voorgrond treedt, en het onderwjjs, dat streeft naar een rijkdom aan kennis; ook de practische vakopleiding en de algemeene humanitaire vorming; ook de wetenschappelijke opleiding en die, waarbij het zwaartepunt in de karaktervorming wordt gelegd.

Een der moeilijkste vraagstukken van de geheele paedagogiek is, uit te maken, welk belang in de verschillende onderwijsinrichtingen boven moet drijven. Wil men, wat de middelbare meisjesscholen aangaat, tot een oplossing trachten te komen, dan dient men zich vooraf levendig voor te stellen, welke plaats in den loop der beschaving door de vrouwelijke jeugd uit de bourgeoisie is ingenomen en welke haar beteekenis zal zijn door middel van de schoolsche opvoeding

"Wie van meening is, dat de vrouw in den bestaansstrijd met dezelfde wapenen dient toegerust te zijn als de man en dientengevolge dezelfde opleiding moet hebben, legt een anderen maatstaf aan dan iemand, die zulk een gelijkstelling niet in belang van de kuituur acht, daar voor hem als een axioma vaststaat, dat voortgang van beschaving zonder voortdurend optreden van meer indeeling en onderscheiding niet denkbaar is. Of wie van oordeel is, dat in onzen tijd humanitaire algemeene ontwikkeling niet weggelegd behoeft te zijn voor onze meisjes, — hij zal de opvoeding voornamelijk in de practische richting wenschen te sturen.